Νανοτεχνολογία

Endocrine disruptors

Biocides

Ενδιαφερόμενα μέρη και πολίτες

Η παρουσία των νανοτεχνολογιών γίνεται αισθητή στο ευρύ κοινό με ταχείς ρυθμούς, καθώς όλο και περισσότερες εφαρμογές της νανοεπιστήμης και των νανοτεχνολογιών παίρνουν τη μορφή καταναλωτικών προϊόντων (βλ. έρευνα της ΕΕ σχετικά με τις κοινωνικές αξίες, την επιστήμη και την τεχνολογία)

Ως αποτέλεσμα, ολοένα περισσότερα άτομα ζητούν πληροφορίες και εκφράζουν την ανησυχία τους για την ασφάλεια των προϊόντων που χρησιμοποιούν νανοτεχνολογίες.

Η Επιτροπή εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει ότι τα οφέλη της νανοεπιστήμης και των νανοτεχνολογιών θα μπορούν να αξιοποιηθούν από την αγορά ενώ παράλληλα θα ελέγχονται οι πιθανοί κίνδυνοι. Αυτό συνεπάγεται σημαντικές προσπάθειες για μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων προκειμένου να θεμελιωθεί η εμπιστοσύνη στις τεχνολογίες αυτές.

Περισσότερα σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τον διάλογο

Διάλογος "Safety for Success"