Nanotechnológie

Hodnotenie bezpečnosti

Popri nesporných prínosoch, ktoré nanotechnológie prinášajú, je ich využitie spojené s možnými rizikami, na ktoré je nutné reagovať.

EÚ má za úlohu tieto potenciálne riziká vyhodnotiť, prijať vhodnú legislatívu a informovať verejnosť a zainteresované strany o tom, ako sa proti nim brániť.

Hodnotenie rizika

Bezpečnosť technologických inovácií by sa mala preukázať pred tým, ako ich začnú používať spotrebitelia. Cieľom právnych predpisov EÚ je zabezpečiť vysokú mieru ochrany verejného zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov, pracovníkov a životného prostredia.

Aktivity Európskej komisie v oblasti hodnotenia rizík spojených s využitím nanotechnológií slúžia na:

  • preskúmanie metodík hodnotenia rizík a vypracovanie vhodných prístupov;
  • stanovenie priorít financovania súvisiaceho výskumu;
  • podporu regulačného rámca a súvisiacich politických iniciatív;
  • poskytovanie získaných znalostí európskym a medzinárodným organizáciám (napr. CEN, OECD, ISO);
  • informovanie a podnietenie dialógu medzi Komisiou a zainteresovanými stranami, občanmi a medzinárodnými orgánmi.

Viac o činnosti EÚ v oblasti hodnotenia rizík

Vedecké stanoviská (VVVNIZR (SCENIHR) , VVBS (SCCS) , EFSA)

Hodnotenie rizík a dialóg na úrovni EÚ 

Dialóg v oblasti medzinárodného hodnotenia rizík 

Nanotechnológie – predbežné hodnotenie rizík  (2004)