Nanotechnologie

Ocena bezpieczeństwa

Nanotechnologie mogą nam przynieść niewątpliwe korzyści. Musimy jednak ograniczyć do minimum związane z nimi ryzyko.

UE musi dokonać oceny ewentualnych zagrożeń, wdrożyć odpowiednie przepisy oraz przekazać informacje na temat ryzyka obywatelom i zainteresowanym podmiotom.

Ocena ryzyka

Innowacje technologiczne muszą przejść odpowiednie testy, które pozwolą ustalić, czy nie zagrażają one bezpieczeństwu konsumentów. Przepisy UE mają zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia publicznego, bezpieczeństwa konsumentów i pracowników oraz ochrony środowiska.

Prace Komisji Europejskiej w dziedzinie oceny ryzyka związanego z nanotechnologiami mają na celu:

  • dokonanie przeglądu metodologii oceny ryzyka i wskazanie odpowiedniego podejścia w zakresie oceny ryzyka
  • wyznaczenie priorytetów w zakresie finansowania badań naukowych
  • wspieranie unijnych ram prawnych oraz inicjatyw z innych obszarów polityki
  • udział w pracach organów unijnych i międzynarodowych, takich jak CEN, OECD, ISO itp.
  • stymulowanie dialogu między Komisją a zainteresowanymi podmiotami, obywatelami i władzami międzynarodowymi oraz informowanie o nim.

Więcej na temat oceny ryzyka w UE

Opinie naukowe (Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia , SCCS , EFSA)

Ocena ryzyka i dialog na szczeblu UE 

Dialog w sprawie oceny ryzyka na szczeblu światowym 

Nanotechnologie – wstępna ocena ryzyka  (2004 r.)