Nanotehnoloģija

Drošības novērtēšana

Līdzās nepārprotamajām priekšrocībām nanotehnoloģijas var radīt arī īpašu risku, un tas jāņem vērā.

Eiropas Savienības uzdevums ir novērtēt potenciālo risku, ieviest piemērotu regulējumu un paziņot gan sabiedrībai, gan ieinteresētajām personām, kā šo risku var un vajag mazināt.

Riska novērtēšana

Vispirms jāpārbauda tehnisko jauninājumu drošums, tikai tad tos pieņems patērētāji. ES likumdošanas mērķis ir garantēt augstu sabiedrības veselības aizsardzību un patērētāju, darba ņēmēju un vides drošību.

Nanotehnoloģiju riska novērtēšanas jomā Eiropas Komisija palīdz

  • pārbaudīt riska novērtēšanas metodiku un izstrādāt riska novērtēšanas pieejas,
  • noteikt ES finansēšanas prioritātes ar nanotehnoloģijām saistītajai pētniecībai,
  • atbalstīt ES normatīvo bāzi un politiskās iniciatīvas,
  • Eiropas un starptautiskajām organizācijām, piemēram, CEN, ESAO, ISO, piedāvāt viņu darbā nepieciešamās zināšanas.
  • veicināt dialogu starp Komisiju un ieinteresētajām personām, iedzīvotājiem un starptautiskajām iestādēm un tās informēt.

Vēl par riska novērtēšanu Eiropas Savienībā

Zinātniskie atzinumi (Jaunā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā komiteja , Patērētāju drošības zinātniskā komiteja , Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde)

Riska novērtēšana un dialogs ES līmenī 

Vispasaules dialogs par riska novērtēšanu 

Nanotehnoloģijas — riska iepriekšēja analīze  (2004)