Νανοτεχνολογία

Endocrine disruptors

Biocides

Αξιολόγηση της ασφάλειας

Οι νανοτεχνολογίες έχουν σαφή πλεονεκτήματα, αλλά μπορεί επίσης να ενέχουν κινδύνους.

Η πρόκληση για την ΕΕ συνίσταται στο να εκτιμήσει την ενδεχόμενη επικινδυνότητα, να εφαρμόσει τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις και να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών.

Εκτίμηση επικινδυνότητας

Οι τεχνολογικές καινοτομίες πρέπει να είναι αποδεδειγμένα ασφαλείς για τους καταναλωτές. Η νομοθεσία της ΕΕ έχει στόχο να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

Οι προσπάθειες που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκτίμηση της επικινδυνότητας των νανοτεχνολογιών προσβλέπουν στα εξής:

  • εξέταση των μεθόδων εκτίμησης της επικινδυνότητας και σχεδιασμός προσεγγίσεων όσον αφορά την εκτίμηση επικινδυνότητας,
  • καθορισμός προτεραιοτήτων σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για έρευνα στον τομέα αυτόν,
  • στήριξη του ρυθμιστικού πλαισίου και των σχετικών πρωτοβουλιών της ΕΕ,
  • τροφοδότηση με γνώση και ενδυνάμωση του έργου ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), ο ΟΟΣΑ, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) κ.λπ.
  • ενημέρωση και προώθηση του διαλόγου που διεξάγει η Επιτροπή με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους πολίτες και τις διεθνείς αρχές.

Περισσότερα σχετικά με την εκτίμηση της επικινδυνότητας από την ΕΕ

Επιστημονικές γνώμες [Επιστημονική Επιτροπή για τους Ανακύπτοντες και τους Πρόσφατα Εντοπιζόμενους Κινδύνους για την Υγεία (SCENIHR) , Επιστημονική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτών (SCCS) , Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)]

Εκτίμηση επικινδυνότητας και διάλογος σε επίπεδο ΕΕ 

Παγκόσμιος διάλογος για την εκτίμηση της επικινδυνότητας 

Νανοτεχνολογίες – μια προκαταρκτική εκτίμηση επικινδυνότητας  (2004)