Nanotechnologie

Hodnocení bezpečnosti

Nanotechnologie mohou kromě řady výhod představovat také rizika, jež je třeba řešit.

Evropská unie musí tato potenciální rizika vyhodnotit, zavést odpovídající předpisy a sdělit zainteresovaným subjektům i veřejnosti, jak budou rizika odstraněna.

Posuzování rizik

Aby spotřebitelé akceptovali technologické inovace, musí být nejdříve prokázána bezpečnost těchto nových technologií. Právní předpisy EU se snaží zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů, pracovníků a životního prostředí.

Práce Evropské komise v oblasti posuzování rizik spojených s nanotechnologiemi si klade tyto cíle:

  • přezkoumat metodiku posuzování rizik a vytvořit postupy posuzování
  • stanovit priority pro financování výzkumu z prostředků EU
  • podporovat regulační rámec EU a příslušné politické iniciativy
  • přenést poznatky do práce evropských a mezinárodních institucí, jako jsou CEN, OECD, ISO apod.
  • informovat a podněcovat diskuzi mezi Komisí a zainteresovanými subjekty, občany a mezinárodními orgány.

Další informace o posuzování rizik v EU

Vědecká stanoviska (SCENIHR , SCCS , EFSA)

Posuzování rizik a diskuze na úrovni EU 

Celosvětová diskuze na téma posuzování rizik 

Nanotechnologie – předběžná analýza rizik  (2004)