Нанотехнологии

Endocrine disruptors

Biocides

Оценка на безопасността

Ползата от нанотехнологиите е безспорна, но те също така крият някои рискове, които трябва да бъдат взети под внимание.

Предизвикателството пред ЕС е да оцени тези потенциални рискове, да прилага подходяща нормативна уредба и да информира обществеността и заинтересованите лица как се отговаря на тези рискове и какви са начините за справяне с тях.

Оценка на риска

Безопасността на технологичните иновации трябва да бъде доказана, за да бъдат приети от потребителите. Законодателството на ЕС се стреми да гарантира високо ниво на защита на общественото здраве и безопасността на потребителите, работниците и околната среда.

Работата на Европейската комисия по оценката на риска от нанотехнологиите служи за:

Още за оценката на риска в ЕС

Научни мнения (Научен комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове , Научен комитет по безопасност на потребителите , Европейски орган за безопасност на храните)

Оценка на риска и диалог на равнище ЕС 

Глобален диалог в областта на оценката на риска 

Нанотехнологии – предварителен анализ на риска  (2004)