Nanotehnoloģija

ES pasākumi

Ar nanotehnoloģijām saistīto stratēģiju izstrādē ir iesaistīta gan Eiropas Komisija, gan Eiropas Parlaments, gan arī ES Padome, izmantojot integrētu, drošu un atbildīgu pieeju.

Ir jāpieliek lielas pūles, lai nodrošinātu, ka nanotehnoloģijas palīdz sabiedrībai, nenodarot ļaunu patērētājiem, darba ņēmējiem un videi, un lai veicinātu inovāciju. Arodbiedrības, darba devēji un sabiedrība cer uz aktīvu ES rīcību.

ES pasākumos ietilpst

 • pētniecība, izstrāde un jauninājumi;
  • atbalsts zinātniskiem atklājumiem un to pārvēršanai noderīgos pielietojumos;
  • daudznozaru pētniecības un inovācijas tīklu izveide visā Eiropā;
  • pētnieku mobilitāte un sagatavošana;

 • veselības aizsardzība, drošība un vide;
 • normatīvās bāzes izstrāde;
 • ietekme uz sabiedrību;
 • starptautiskā sadarbība.

rādītājbultiņaPolitikas dokumenti