Νανοτεχνολογία

Endocrine disruptors

Biocides

Δράσεις της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετέχουν από κοινού στην κατάρτιση πολιτικών για τις νανοτεχνολογίες, με γνώμονα μια "ολοκληρωμένη, ασφαλή και υπεύθυνη προσέγγιση".

Χρειάζονται σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί από τη μία ότι οι νανοτεχνολογίες θα είναι επωφελείς για την κοινωνία χωρίς να βλάπτουν τους καταναλωτές, τους εργαζομένους ή το περιβάλλον, και από την άλλη ότι θα προαχθεί η καινοτομία. Οι επαγγελματικές οργανώσεις, οι εργοδότες και οι πολίτες προσδοκούν από την ΕΕ να αναπτύξει έντονη δράση ως προς το θέμα αυτό.

Οι δράσεις της ΕΕ καλύπτουν τα εξής:

 • Ε&Α και καινοτομία:
  • στήριξη για επιστημονικές ανακαλύψεις και τη χρήσιμη εφαρμογή τους
  • δημιουργία πολυτομεακών δικτύων έρευνας και καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη
  • κινητικότητα και κατάρτιση ερευνητών

 • προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος
 • ανάπτυξη του κανονιστικού πλαισίου
 • αντίκτυπος στην κοινωνία
 • διεθνής συνεργασία

arrowΈγγραφα πολιτικής