Duševné zdravie

Politika

Duševné zdravie nie je dôležité len pre jednotlivcov, ale čoraz väčší význam zohráva aj z hľadiska hospodárskeho rastu a sociálneho rozvoja. Všetky tri uvedené oblasti patria medzi priority EÚ.

Činnosti v oblasti duševného zdravia

Problematika duševného zdravia sa rieši na viacerých úrovniach:

Konzultácie na úrovni EÚ

V novembri 2005 Komisia uverejnila zelenú knihu Zlepšovanie duševného zdravia obyvateľstva – k stratégii duševného zdravia pre Európsku úniu  ako svoju prvú reakciu na deklaráciu WHO o duševnom zdraví pre Európu.

Účelom zelenej knihy bolo rozprúdiť debatu o tejto otázke so širokým okruhom relevantných strán.

Európsky pakt za duševné zdravie

Po uverejnení zelenej knihy bol na konferencii EÚ o duševnom zdraví  13. júna 2008 vyhlásený Európsky pakt za duševné zdravie a pohodu .

Zúčastnené strany, organizácie a zainteresované strany sú vyzvané predložiť vyhlásenia na podporu paktu .

Implementácia paktu za duševné zdravie

Ako hlavný nástroj implementácie budú slúžiť konferencie o 5 prioritách .

Úlohy viažuce sa k týmto prioritám budú uverejnené prostredníctvom projektu Kompas pre činnosti v oblasti duševného zdravia .

V záujme uplatnenia paktu vytvorili Komisia a členské štáty spoločnú skupinu vládnych expertov pre oblasť duševného zdravia a pohody .

V roku 2013 bola s finančnou pomocou z programu EÚ v oblasti zdravia odštartovaná spoločná akcia za duševné zdravie a pohodu.