Zdrowie psychiczne

Polityka

Dobry stan zdrowia psychicznego jest ważny nie tylko dla każdego z nas, ale również dla rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego w Europie, które stanowią kluczowe cele polityki UE.

Działania w dziedzinie zdrowia psychicznego

Działania związane ze zdrowiem psychicznym są podejmowane na kilku szczeblach:

Konsultacje na szczeblu UE

W listopadzie 2005 r. Komisja opublikowała zieloną księgę zatytułowaną „Poprawa zdrowia psychicznego ludności. Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej” . Była to pierwsza odpowiedź Unii na deklarację o ochronie zdrowia psychicznego w Europie przedstawioną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Celem zielonej księgi było zapoczątkowanie dyskusji z udziałem szerokiego kręgu zainteresowanych stron.

Europejski pakt na rzecz zdrowia psychicznego

W związku z zieloną księgą na europejskiej konferencji na temat zdrowia psychicznego  przyjęto europejski pakt na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego .

Uczestniczące w nim kraje, organizacje i zainteresowane strony wezwano do przedłożenia deklaracji poparcia dla paktu .

Wdrożenie paktu na rzecz zdrowia psychicznego

Pakt będzie wdrażany przede wszystkim w ramach konferencji na temat pięciu priorytetowych obszarów .

Wyniki dotyczące tych priorytetów zostaną przedstawione za pośrednictwem narzędzia „Kompas UE” dotyczącego działań na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego .

Aby wprowadzić w życie postanowienia zawarte w pakcie, Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w ramach grupy ekspertów rządowych ds. zdrowia psychicznego i dobrostanu psychicznego .

W 2013 r. zainicjowano „Wspólne działanie w dziedzinie zdrowia psychicznego i dobrostanu psychicznego”, na realizację którego przeznaczono wsparcie finansowe ze unijnego programu działań w dziedzinie zdrowia.