Garīgā veselība

Politika

Laba garīgā veselība ir ne vien faktors, kas uzlabo dzīves kvalitāti mums katram individuāli, bet arī kļūst par aizvien nozīmīgāku ekonomikas izaugsmes un sociālās attīstības priekšnoteikumu Eiropā. Visi šie aspekti uzskatāmi par svarīgiem ES politikas mērķiem.

Pasākumi garīgās veselības jomā

Ar šiem jautājumiem nodarbojas vairākos līmeņos:

ES rīkota apspriešana

Eiropas Komisija 2005. gada novembrī publicēja zaļo grāmatu “Iedzīvotāju garīgās veselības veicināšana. Ceļā uz garīgās veselības stratēģiju ES” . Tā bija pirmā ES reakcija uz PVO deklarāciju par garīgo veselību Eiropā.

Minētā dokumenta mērķis bija sākt diskusiju ar plašu ieinteresēto personu loku.

Eiropas pakts par garīgo veselību

Turpinot procesu, kas aizsākās ar minēto zaļo grāmatu, 2008. gada 13. jūnijā notika ES garīgās veselības konference . Tās rezultātā tapa Eiropas pakts par garīgo veselību un labsajūtu .

Pārstāvētās valstis, organizācijas un ieinteresētās personas ir aicinātas apliecināt atbalstu minētajam paktam .

Pakta par garīgo veselību īstenošana

Svarīgākā pakta īstenošanas metode ir konferences par piecām prioritātēm .

Konferenču rezultātus publicēs datubāzē “EU Compass” .

Lai īstenotu paktu, Komisija sadarbojas ar dalībvalstu ekspertu grupu garīgās veselības un labsajūtas jomā .

2013. gadā ar ES veselības aizsardzības programmas finansiālu atbalstu tika sākta kopīga rīcība garīgās veselības un labsajūtas jomā.