Психично здраве

Endocrine disruptors

Biocides

Политикa

Освен че очевидно е от полза за отделните лица, доброто психично здраве става все по-важно за икономическия растеж и социалното развитие в Европа. Всички те са основни цели на политиката на ЕС.

Действия в областта на психичното здраве

Въпросите, свързани с психичното здраве, се разглеждат на много равнища:

Консултация на ЕС

През ноември 2005 г. Комисията публикува Зелена книга „Насърчаване на психичното здраве на населението. Към стратегия за психичното здраве в ЕС“  като първи отговор на декларацията на СЗО за психичното здраве в Европа.

Целта на тази зелена книга бе да започне дебат с широк кръг заинтересовани лица.

Европейски пакт за психично здраве

След публикуването на зелената книга, с конференция на ЕС за психичното здраве  на 13 юни 2008 г. бе дадено начало на Европейския пакт за психично здраве и благоденствие .

Участващите страни, организации и заинтересовани лица са приканени да представят декларации в подкрепа на пакта .

Изпълнение на Пакта за психично здраве

Основният начин, по който пактът ще бъде изпълняван, е чрез конференции по 5-те приоритета .

Резултатите по тези приоритети ще бъдат оповестявани чрез Компаса на ЕС за действие във връзка с психичното здраве и благоденствие .

Комисията и страните членки работят по изпълнението на пакта чрез група от правителствени експерти в областта на психичното здраве и благоденствие .

През 2013 г. бе дадено началото на съвместно действие за психично здраве и благоденствие с финансова подкрепа по здравната програма на ЕС.