Компас на ЕС за действие във връзка с психичното здраве и благоденствиеКомпасът на ЕС е инструмент за обмен на информация за положението и дейностите във връзка с психичното здраве в целия Съюз.

Области, обхванати от Компаса на ЕС

Компасът съдържа информация по петте приоритетни въпроса в Европейския пакт за психично здраве и благоденствие. Той ще бъде развиван успоредно със и чрез конференции по тези въпроси в рамките на пакта.

Информацията е разделена в 4 категории:


Прибавете политика или добра практика към базата данни Избор на превод за предходната връзка English (en)

Прибавете доклад, проучване, политическа препоръка, декларация или ангажимент за изпълнение