Závažné a chronické ochorenia

Proces reflexie o chronických ochoreniach

EÚ musí na riešenie problematiky chronických chorôb prijať integrovaný postup, ktorý sa zameria na rizikové faktory z rôznych odvetví a politík, ako aj na prevenciu. Tento postup by mal zahŕňať aj opatrenia v súvislosti s posilňovaním zdravotných systémov.

Národné vlády, ktoré sa stretávajú v rámci Rady, vyzvali členské štáty a Európsku komisiu, aby:

  • začali proces reflexie o chronických chorobách s cieľom identifikovať spôsoby, ktorými je možné optimalizovať boj proti týmto chorobám, a podnietili spoluprácu medzi krajinami EÚ,
  • viedli proces reflexie v úzkej spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami vrátane pacientov, odborných pracovníkov, platcov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
  • zohľadnili elektronické zdravotníctvo a potenciálny príspevok iných oblastí politiky, najmä zamestnanosti, zdravotného postihnutia, vzdelávania a bývania.

Závery Rady – inovačné prístupy k chronickým ochoreniam (7. decembra 2010)

Prijaté opatrenia

Z priebežnej správy  vyplynuli dve hlavné priority opatrení EÚ v oblasti chronických ochorení:

prevencia a podpora zdravia,
riadenie ochorení s dôrazom na postavenie pacienta.

Nadväzujúce činnosti vykonané v súlade s týmito prioritami boli zhrnuté v záverečnej správe .

Následné kroky

V rámci programu v oblasti zdravia pre rok 2013 sa v krajinách EÚ začala jednotná akcia zameraná na chronické choroby a podporu zdravého starnutia.

Jednotná akcia rieši výzvy vyplývajúce z rastúcej záťaže, ktorú chronické stavy a ochorenia predstavujú pre zdravotné systémy a jednotlivcov v Európe, a osobitne sa zameriava na multimorbiditu (výskyt dvoch alebo viacerých chronických ochorení u jednej osoby). Jej hlavnými cieľmi sú:

  • zmapovať nové inovatívne aktivity v oblasti sociálnych médií, behaviorálnej vedy a nových technológií v Európe, ako aj tradičnejšie iniciatívy o rizikových faktoroch,
  • preskúmať bariéry pre zlepšenie prevencie, cielený skríning rizikových skupín a liečbu závažných chronických chorôb (napr. cukrovky),
  • podrobnejšie sa zamerať na problematiku multimorbidity a iné zložité otázky v súvislosti s chronickými chorobami.