Ernstige en chronische ziekten

Reflectieproces over chronische ziekten

De EU pakt chronische ziekten vooral aan door aandacht te besteden aan algemene risicofactoren, preventie en efficiëntere gezondheidsstelsels.

De Raad heeft de lidstaten en de Europese Commissie verzocht om:

  • een reflectieproces over chronische ziekten te starten om methoden vast te stellen om de aanpak van chronische ziekten en de samenwerking tussen EU-landen te verbeteren.
  • dit reflectieproces in nauwe samenspraak met de betrokken partijen, waaronder patiënten, gezondheidswerkers, deskundigen en betalers en verstrekkers van gezondheidszorg, te houden
  • e-gezondheid en de mogelijke bijdrage van andere beleidsgebieden, meer bepaald werkgelegenheid, gehandicaptenzorg, onderwijs en huisvesting, in acht te nemen

Conclusies van de Raad – innovatieve benaderingen van chronische ziekten (7 dec. 2010)

Ondernomen stappen

Een tussentijds rapport  wijst twee prioriteiten aan voor de aanpak van chronische ziekten:

•preventie en gezondheidsbevordering
•omgaan met ziekte, met de nadruk op de mondigheid van patiënten

Het werk dat op basis hiervan is gedaan, is samengevat in een eindrapport .

Follow-up

In het kader van het programma "Volksgezondheid" voor 2013 hebben de EU-landen een gezamenlijk actieplan opgesteld tegen chronische ziekten en voor gezond ouder worden.

Het gezamenlijk actieplan probeert de toegenomen druk van chronische aandoeningen en ziekten op de gezondheidszorg en patiënten in Europa aan te pakken. Het actieplan richt zich daarbij vooral op multimorbiditeit (patiënten met twee of meer chronische ziekten). De belangrijkste doelen zijn:

  • het in kaart brengen van vernieuwende initiatieven op het gebied van sociale media, gedragswetenschappen en nieuwe technologieën, en van meer gebruikelijke initiatieven met betrekking tot risicofactoren
  • onderzoeken welke belemmeringen er zijn voor preventie, gerichte screening van risicogroepen en de behandeling van de meest voorkomende chronische ziekten (bijvoorbeeld diabetes)
  • onderzoeken hoe multimorbiditeit en andere complexe kwesties in verband met chronische ziekten kunnen worden aangepakt