Plaši izplatītas un hroniskas slimības

Pārdomu process par hroniskajām slimībām

Lai pārvarētu izaicinājumus, kurus rada hroniskās slimības, ir vajadzīga integrēta pieeja, pievēršoties riska faktoriem dažādās nozarēs un politikas jomās un profilaksei, kā arī jānostiprina veselības aizsardzības sistēma.

Dalībvalstu valdības, kas tikās Padomē, aicināja ES dalībvalstis un Eiropas Komisiju:

  • sākt pārdomu procesu par hroniskajām slimībām, lai apzinātu risinājumus, kā optimāli ārstēt hroniskās slimības un padziļināt sadarbību starp ES dalībvalstīm,
  • īstenot šo procesu ciešā dialogā ar iesaistītajām ieinteresētajām personām, tostarp pacientiem, medicīnas speciālistiem, maksājošajām struktūrām un veselības aprūpes nodrošinātājiem,
  • ņemt vērā e-veselības pakalpojumus un citu politikas jomu iespējamo devumu, īpaši nodarbinātības, invaliditātes, izglītības un mājokļu jomā.

Padomes secinājumi “Inovatīvas pieejas hroniskām slimībām” (2010. gada 7. decembris)

Veiktie pasākumi

Starpposma ziņojumā  atzīmētas divas galvenās prioritātes ES rīcībai attiecībā uz hroniskajām slimībām:

• profilakse un veselības veicināšana,
• slimību ārstēšana, uzsverot pacientu tiesību ievērošanu.

Šajā jomā paveiktais darbs ir apkopots noslēguma ziņojumā .

Turpmākie pasākumi

Saskaņā ar 2013. gada Veselības programmu kopā ar ES dalībvalstīm ir sākta kopīga rīcība, pievēršoties hronisko slimību problēmai un labai veselībai vecumdienās, kā arī visa mūža garumā.

Kopīgā rīcība pievēršas tādai problēmai kā aizvien lielākais slogs, ko hroniskās slimības uzveļ veselības sistēmām un Eiropas iedzīvotājiem, īpašu uzmanību pievēršot multimorbiditātei (gadījumiem, kad cilvēki cieš no divām vai vairākām hroniskajām slimībām). Galvenie mērķi ir šādi:

  • Eiropā apzināt jaunas inovatīvas iniciatīvas sociālajos medijos, uzvedības zinātnē un jaunajās tehnoloģijās, kā arī tradicionālākas iniciatīvas saistībā ar riska faktoriem,
  • analizēt šķēršļus, kas kavē profilaksi, riska grupu skrīningu un galveno hronisko slimību (piemēram, diabēta) ārstēšanu,
  • sīkāk izvērtēt, kā rīkoties multimorbiditātes gadījumos un citos sarežģītos jautājumos saistībā ar hroniskajām slimībām.