Σοβαρές και χρόνιες ασθένειες

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Διαδικασία προβληματισμού για τις χρόνιες παθήσεις

Η αντιμετώπιση του προβλήματος των χρόνιων παθήσεων στην ΕΕ απαιτεί μια ολοκληρωμένη λύση που θα εστιάζει τόσο στους παράγοντες κινδύνου σε όλους τους τομείς πολιτικής όσο και στην πρόληψη, σε συνδυασμό με προσπάθειες ενίσχυσης των συστημάτων υγείας.

Οι υπουργοί των κρατών μελών συνεδρίασαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου και κάλεσαν τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

  • να ξεκινήσουν μια διαδικασία προβληματισμού για τις χρόνιες παθήσεις, ώστε να βρεθούν τρόποι για τη βελτιστοποίηση της αντιμετώπισής τους καθώς και της συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ
  • να αναπτύξουν έναν συστηματικό διάλογο με τους ενδιαφερομένους, στους οποίους θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι ασθενείς, οι επαγγελματίες του κλάδου της υγείας, όσοι καταβάλλουν εισφορές καθώς και όσοι παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης
  • να λάβουν υπόψη την "ηλεκτρονική υγεία" (ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας) και την ενδεχόμενη συμβολή άλλων τομέων πολιτικής, όπως των τομέων της απασχόλησης, των ατόμων με αναπηρία, της εκπαίδευσης και της στέγασης.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου: καινοτόμες προσεγγίσεις των χρόνιων παθήσεων (7 Δεκ.  2010)

Μέτρα που ελήφθησαν

Η ενδιάμεση έκθεση  είχε καθορίσει δύο βασικές προτεραιότητες σε σχέση με τη δράση της ΕΕ στον τομέα των χρόνιων παθήσεων:

•πρόληψη των παθήσεων και προαγωγή της υγείας
•διαχείριση των παθήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των ασθενών.

Οι εργασίες που έγιναν σε σχέση με τις προτεραιότητες αυτές συνοψίζονται στην τελική έκθεση .

Επόμενες ενέργειες

Στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Υγεία-2013, δρομολογήθηκε η κοινή δράση με τις χώρες της ΕΕ για την αντιμετώπιση των χρόνιων παθήσεων και την προαγωγή της καλής υγείας των ηλικιωμένων καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής.

Με την κοινή αυτή δράση επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί η επιβάρυνση που προκαλούν στην Ευρώπη οι χρόνιες παθήσεις και νόσοι τόσο στα συστήματα υγείας όσο και στα μεμονωμένα άτομα, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολυνοσηρότητα (συνύπαρξη δύο ή περισσότερων χρόνιων παθήσεων στο ίδιο άτομο). Κύριοι στόχοι είναι οι εξής:

  • να καταγραφούν σε όλη την Ευρώπη οι νέες καινοτόμες δράσεις που εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις επιστήμες της συμπεριφοράς και στις νέες τεχνολογίες καθώς και οι πιο παραδοσιακοί τρόποι δράσης σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου
  • να εξεταστούν οι παράγοντες που εμποδίζουν την πρόληψη, τον στοχευμένο προσυμπτωματικό έλεγχο των ομάδων κινδύνου και τη θεραπεία των σημαντικότερων χρόνιων παθήσεων (χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τον διαβήτη)
  • να διερευνηθεί προσεκτικότερα το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται η πολυνοσηρότητα, καθώς και άλλα πολύπλοκα θέματα που σχετίζονται με τις χρόνιες παθήσεις.