Závažná a chronická onemocnění

Diskuze o problematice chronických onemocnění

Při řešení problematiky chronických onemocnění bude muset EU použít integrovaný přístup a zaměřit se na rizikové faktory v nejrůznějších odvětvích i politických oblastech, jakož i na prevenci a optimalizaci zdravotnických systémů.

Během zasedání Rady zástupci vlád členských zemí vyzvali země EU i Evropskou komisi k tomu, aby:

  • zahájily diskuzi o chronických onemocněních, a to konkrétně o optimalizaci řešení a efektivnější spolupráci
  • do diskuze zapojily příslušné zainteresované strany, včetně pacientů, odborníků, plátců a poskytovatelů zdravotní péče
  • braly v úvahu prostředky elektronického zdravotnictví i potenciální význam ostatních politických oblastí, především otázek zaměstnanosti, vzdělávání, bydlení a opatření cílených na zdravotně postižené.

Závěry Rady – inovativní přístupy v oblasti chronických onemocnění (7. prosince 2010)

Přijatá opatření

V průběžné zprávě  si EU v oblasti chronických onemocnění stanovila dvě hlavní priority:

• prevenci nemocí a podporu péče o zdraví
• léčbu s důrazem na aktivní zapojení pacienta

Činnosti provedené v této oblasti jsou přehledně shrnuty v závěrečné zprávě .

Další postup

V rámci Programu pro oblast zdraví 2013 byla s členskými zeměmi EU zahájena společná akce, jejímž úkolem je řešit problematiku chronických onemocnění v průběhu celého života a prosazovat politiku zdravého stárnutí.

Společná akce se zabývá problematikou zvýšené zátěže, kterou chronická onemocnění představují nejen pro osoby, které jimi trpí, ale i pro systémy zdravotnictví v Evropě. Zaměřuje se při tom především na tzv. multimorbiditu, což je situace, kdy osoba trpí dvěma či několika chronickými onemocněními současně. Hlavní cíle jsou tyto:

  • zmapovat nejen tradiční postupy omezování rizikových faktorů používané v Evropě, ale i postupy nové, které využívají sociálních médií, behaviorální vědy a nových technologií
  • zjistit, co brání plnému zavádění prevence, cílenému screeningu rizikových skupin obyvatel a léčbě hlavních chronických onemocnění (např. cukrovky) a proč
  • zaměřit se podrobněji na multimorbiditu a další složité aspekty chronických onemocnění