Тежки и хронични заболявания

Endocrine disruptors

Biocides

Процес на размисъл за хроничните болести

Подходът на ЕС към хроничните болести изисква комплексен отговор, насочен към рисковите фактори във всички сектори и области на политиката, както и към профилактиката, съчетана с усилия за укрепване на здравните системи.

Националните правителства, заседаващи в Съвета, приканиха страните от ЕС и Европейската комисия:

  • да започнат процес на размисъл за хроничните болести, за да открият начини за оптимизиране на борбата с хроничните болести и на сътрудничеството между страните от ЕС;
  • да провеждат процеса на размисъл в тясно сътрудничество със съответните заинтересовани лица, включително специалисти, пациенти, доставчици на здравни услуги и здравни каси;
  • да вземат предвид електронното здравеопазване и потенциалния принос на други области на политиката, по-специално на политиките относно заетостта, уврежданията, образованието и жилищното настаняване.

Заключения на Съвета — новаторски подходи към хроничните заболявания (7 декември  2010 г.)

Предприети стъпки

В междинен доклад  бяха определени 2 основни приоритета за действия на ЕС по отношение на хроничните болести:

профилактика и промоция на здравето
управление на заболяванията с акцент върху предоставянето на права на пациентите

Работата, извършена на тази основа, е обобщена в окончателен доклад .

Последващи действия

По линия на здравната програма за 2013 г. в страните от ЕС бе даден старт на съвместно действие, насочено към намиране на решения за хроничните болести и насърчаване на остаряването в добро здраве.

Съвместното действие е отговор на нарастващото бреме, което хроничните състояния и заболявания представляват за здравните системи и хората в Европа. В него се обръща специално внимание на случаите на мултиморбидност (когато едно лице страда от две или повече хронични заболявания). Основните цели са:

  • набелязване в цяла Европа на новаторски действия в областта на социалните медии, поведенческите науки и новите технологии, както и по-традиционни действия във връзка с рисковите фактори;
  • изследване на пречките пред въвеждането на профилактика, целеви скрининг на рискови групи и лечение на сериозни хронични заболявания (например диабет);
  • по-подробно проучване какви мерки да се предприемат във връзка със случаите на мултиморбидност и с други сложни въпроси в сферата на хроничните заболявания.