Lagstiftning

Din hälsa i fokus för EU-politiken

EU ska värna folkhälsan i all sin politik och verksamhet, bland annat i reglerna för EU:s inre marknad för varor och tjänster.

EU kan också bidra till bättre folkhälsa och förebygga ohälsa genom gemensamma EU-strategier mot till exempel fetma  och alkoholism , eller initiativ som det europeiska partnerskapet mot cancer .

I vissa fall kan EU föreslå lagar som bidrar till bättre folkhälsa. Det kan t.ex. vara tobakslagstiftning eller regler för hantering av blod, vävnader, celler och organ.

Åtgärder mot tobak

EU:s tobakspolitik bygger på ett antal lagar som

  • reglerar själva tobaksprodukterna för att garantera enhetliga normer och rätt konsumentinformation
  • begränsar reklam för tobaksvaror av folkhälsoskäl.

Direktivet om tobaksvaror – om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror.

Direktivet om tobaksreklam – förbud mot reklam och sponsring av tobak i alla medier utom tv.

Direktivet om audiovisuella medietjänster – förbud mot reklam och sponsring av tobak i tv, inklusive produktplacering.

Insatser mot rökning

WHO:s ramkonvention om tobakskontroll som EU har skrivit under.

Blod, vävnader, celler och organ

För att garantera kvaliteten och säkerheten på blod, vävnader, celler och organ har EU antagit regler för blod, vävnader och celler och organ (se rättelse till direktivet om organdonation). Reglerna är bindande för alla EU-länder.

Epidemiologisk övervakning och smittskydd

Sedan 1999 finns ett särskilt EU-nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar . Nätverkets två huvuduppgifter är att