Právne predpisy

Ochrana zdravia v centre pozornosti politiky EÚ

Európska únia je povinná zohľadňovať ochranu verejného zdravia vo všetkých svojich politikách a činnostiach vrátane právnych predpisov upravujúcich fungovanie vnútorného trhu.

Ďalším spôsobom ako môže EÚ zlepšovať verejné zdravie a predchádzať ochoreniam je podpora diskusie medzi členskými štátmi o stratégiách v oblastiach ako obezita  a nadmerná konzumácia alkoholu  a podpora iniciatív, ako je Európske partnerstvo v boji proti rakovine .

EÚ môže navyše navrhovať právne predpisy na zlepšenie zdravia ľudí, ktoré sa týkajú napríklad kontroly tabakových výrobkov alebo kvality a bezpečnosti krvi, tkanív, buniek či orgánov.

Kontrola tabaku

Politika EÚ v oblasti kontroly tabakových výrobkov vychádza z právnych predpisov, ktoré:

  • regulujú tabakové výrobky s cieľom zabezpečiť harmonizované normy a primeranú ochranu spotrebiteľa;
  • obmedzujú marketing tabakových výrobkov z dôvodu ochrany verejného zdravia.

Smernica o tabakových výrobkoch – výroba, označovanie a predaj tabakových výrobkov

Smernica o propagácii tabakových výrobkov – pravidlá pre reklamu a sponzorstvo tabakových výrobkov vo všetkých médiách okrem televízie

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách – zakazuje reklamu a sponzorstvo tabakových výrobkov v televízii vrátane ich umiestňovania do televíznych programov (product placement)

Predchádzanie fajčeniu

Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku, ktorého stranou je EÚ

Krv, tkanivá, bunky a orgány

S cieľom zabezpečiť kvalitu a ochranu ľudskej krvi, tkanív, buniek a orgánov boli prijaté právne predpisy na úrovni EÚ, ktoré sú záväzné pre všetky členské štáty a týkajú sa krvi, tkanív a buniek a orgánov (pozri korigendum k smernici o orgánoch)

Epidemiologický dohľad a kontrola prenosných ochorení

Od roku 1999 funguje sieť EÚ pre epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných ochorení . Zameriava sa na: