Likumdošana

ES politikas degpunktā jūsu veselības aizsardzība

Eiropas Savienībai ir tiesisks pienākums aizsargāt sabiedrības veselību visās politikas jomās un aktivitātēs, tostarp tiesību aktos, kas nosaka Eiropas preču un pakalpojumu iekšējo tirgu.

ES var palīdzēt uzlabot veselību un novērst saslimšanu, arī vienojot ES valstis diskusijā par stratēģijām, kā risināt tādas problēmas kā aptaukošanās  un alkoholisms , vai rīkojot tādas iniciatīvas kā Eiropas partnerība cīņai pret vēzi .

Atsevišķos gadījumos, piemēram, attiecībā uz tabakas ierobežošanu, asinīm, audiem, šūnām un orgāniem, ES var ierosināt tiesību aktus, kuri veicina cilvēku veselības uzlabošanu.

Tabakas kontrole

ES tabakas kontroles politikas pamatā ir vairāki tiesību akti, kuri

  • regulē tabakas izstrādājumus, lai nodrošinātu saskaņotus standartus un atbilstošu informāciju patērētājiem,
  • ierobežo tabakas izstrādājumu tirdzniecību, lai aizsargātu veselību.

Tabakas izstrādājumu direktīva reglamentē tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu.

Tabakas reklāmas direktīva — tabakas reklamēšanas un sponsorēšanas noteikumi visiem plašsaziņas līdzekļiem, izņemot televīziju.

Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu direktīva aizliedz tabakas reklamēšanu un sponsorēšanu televīzijā, ieskaitot izstrādājumu izvietošanu.

Smēķēšanas profilakse

Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencija par tabakas kontroli, kuru ir parakstījusi arī ES.

Asinis, audi, šūnas un orgāni

Lai nodrošinātu cilvēka asiņu, audu un šūnu, un orgānu kvalitāti un drošību, ir pieņemti visām dalībvalstīm saistoši ES tiesību akti par asinīm, audiem un šūnām, un orgāniem (sk. labojumu direktīvā par orgāniem).

Lipīgo slimību epidemioloģiskā uzraudzība un kontrole

Kopš 1999. gada darbojas ES lipīgo slimību epidemioloģiskās uzraudzības un kontroles tīkls . Tam ir šādas prioritātes: