Lainsäädäntö

Terveyden suojelu EU:n politiikan keskiössä

EU:lla on lakisääteinen velvollisuus kaikessa toiminnassaan ja kaikissa politiikoissaan suojella kansanterveyttä. Tämä velvoite kattaa myös tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinoita sääntelevän lainsäädännön.

EU voi myös auttaa parantamaan terveyttä ja ehkäisemään sairauksia tarjoamalla jäsenmaille foorumin, jolla voidaan keskustella strategioista esimerkiksi liikalihavuuden  tai alkoholin väärinkäytön  ehkäisemiseksi. Se voi myös käynnistää erilaisia hankkeita, kuten syöväntorjunnan EU-ohjelman .

Eräissä tapauksissa, kuten tupakoinnin torjunta sekä veren, kudosten, solujen ja elinten käyttöä koskevat periaatteet, EU voi ehdottaa lainsäädäntöä, joka auttaa suojelemaan ja parantamaan kansalaisten terveyttä.

Tupakoinnin torjunta

EU:n tupakoinnintorjuntapolitiikka perustuu lainsäädäntöön, jolla

  • säännellään tupakkatuotteita yhtenäisten standardien ja kuluttajien riittävän tiedonsaannin varmistamiseksi
  • rajoitetaan tupakkatuotteiden markkinointia kansanterveyssyistä.

Tupakkatuotedirektiivillä säännellään tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä.

Tupakkamainontaa koskeva direktiivi kattaa tupakkamainontaa ja -sponsorointia koskevat säännöt kaikkien viestintävälineiden paitsi television osalta.

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevassa direktiivissä kielletään tupakkamainonta ja -sponsorointi televisiossa. Kielto koskee myös tuotesijoittelua.

Tupakoinnin ehkäisy

Maailman terveysjärjestön (WHO) tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus, jossa EU on sopimuspuolena 

Verta, kudoksia, soluja ja elimiä koskeva lainsäädäntö

Ihmisveren, -kudosten, -solujen ja -elinten laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi EU on antanut lainsäädäntöä, joka sitoo kaikkia jäsenmaita. EU-lailla säännellään veren, kudosten ja solujen sekä elinten käyttöä (ks. oikaisu ihmiselimiä koskevaan direktiiviin).

Tartuntatautien epidemiologinen seuranta ja valvonta

EU:n tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkosto  on toiminut vuodesta 1999, ja se keskittyy erityisesti