Õigusaktid

Teie tervise kaitse on ELi poliitika keskpunktis

ELil on seaduslik kohustus kaitsta rahvatervist kõigis oma poliitikavaldkondades ning kõigi meetmetega, kaasa arvatud Euroopa kaupade ja teenuste siseturgu reguleerivate õigusaktidega.

EL saab aidata kaasa tervise edendamisele ja haiguste ennetamisele, koondades liikmesriike starteegiaaruteludeks, kus käsitletakse küsimusi, nagu rasvumine  või alkoholi kuritarvitamine , või korraldades algatusi, nagu Euroopa partnerlus vähivastaste meetmete võtmiseks .

Mõnedel juhtudel, nagu suitsetamise piiramine ning vere, kudede, rakkude ja elunditega seotud küsimuste puhul, võib EL inimeste tervise edendamiseks teha õigusakti ettepaneku.

Suitsetamise piiramine

Suitsetamise piiramise alane ELi poliitika koondub õigusaktidele, millega:

  • reguleeritakse tubakatoodete puhul ühtlustatud nõuete ja asjaomase tarbijateabe tagamist
  • piiratakse rahvatervise kaalutlustel tubakatoodete turustamist.

Tubakatoodete direktiiv hõlmab tubakatoodete tootmist, esitlemist ja müüki.

Tubakareklaami direktiiv hõlmab tubaka reklaami- ja sponsorluseeskirju meedias, välja arvatud televisioon.

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv hõlmab tubalareklaami ja -sponsorluse (kaasa arvatud tootepaigutuse) keelustamist televisioonis

Suitsetamise ennetamine

Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioon, mille osapool on ka EL 

Veri, koed, rakud ja elundid

Inimvere, -kudede ja -rakkude ning -elundite kvaliteedi ja ohutuse tagamiseks on vastu võetud kõigile liikmesriikidele kohustuslikud ELi õigusaktid, mis käsitlevad verd, kudesid ja rakke ning elundeid (vt elundidirektiivi parandus)

Nakkushaiguste epidemioloogiline seire ja kontroll

Nakkushaiguste epidemioloogilise seire ja kontrolli ELi võrgustik  tegutseb alates 1999. aastast. See keskendub järgmisele: