Νομοθεσία

Endocrine disruptors

Biocides

Η προστασία της υγείας σου στο επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ

Η ΕΕ έχει εκ του νόμου την υποχρέωση να προστατεύει τη δημόσια υγεία σε όλες τις δραστηριότητες και τις πολιτικές της, όπως μέσω της νομοθεσίας που διέπει την εσωτερική αγορά αγαθών και υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Επίσης, η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και στην πρόληψη διαφόρων ασθενειών, παρέχοντας τη δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ να συζητούν από κοινού στρατηγικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η παχυσαρκία  και ο αλκοολισμός , ή αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες όπως η Ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη δράση κατά του καρκίνου .

Σε ορισμένα ζητήματα, όπως αυτά που αφορούν την καταπολέμηση του καπνίσματος και το αίμα, τους ιστούς, τα κύτταρα και τα όργανα, η ΕΕ μπορεί να προτείνει τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών.

Καταπολέμηση του καπνίσματος

Η πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση του καπνίσματος στηρίζεται σε μια σειρά νόμων με τους οποίους:

  • ρυθμίζεται η χρήση των προϊόντων καπνού με στόχο την εναρμόνιση των προτύπων και την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών
  • περιορίζεται η εμπορία των προϊόντων καπνού για λόγους δημόσιας υγείας.

Η οδηγία για τα προϊόντα καπνού ρυθμίζει την παραγωγή, παρουσίαση και πώληση των προϊόντων καπνού

Η οδηγία για τη διαφήμιση προϊόντων καπνού θεσπίζει κανόνες που αφορούν τη χορηγία και τη διαφήμιση των προϊόντων καπνού για όλα τα μέσα ενημέρωσης εκτός της τηλεόρασης

Η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων απαγορεύει τη χορηγία και τη διαφήμιση των προϊόντων καπνού από την τηλεόραση, καθώς και την έμμεση διαφήμιση

Πρόληψη του καπνίσματος

Η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση-πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την καταπολέμηση του καπνίσματος

Αίμα, ιστοί, κύτταρα και όργανα

Για να διασφαλίσει την ποιότητα και την ασφάλεια του αίματος, των ιστών, των κυττάρων και των οργάνων ανθρώπινης προέλευσης, η ΕΕ ψήφισε νόμους - δεσμευτικούς για όλα τα κράτη μέλη - σχετικά με το αίμα, τους ιστούς και τα κύτταρα, καθώς και τα όργανα (Βλ. Διορθωτικό στην οδηγία για τα όργανα).

Επιδημιολογική παρακολούθηση και έλεγχος των μεταδοτικών ασθενειών

Από το 1999 λειτουργεί το δίκτυο ΕΕ επιδημιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών , το οποίο ασχολείται κυρίως με τα εξής: