Forum Zdrowia UE

Forum Zdrowia UE służy informowaniu najważniejszych zainteresowanych stron sektora ochrony zdrowia na temat europejskiej polityki zdrowotnej. Ma też za zadanie włączanie ich w działania w tym obszarze, przedstawianie problemów do dyskusji i wnoszenie wkładu w kształtowanie polityki zdrowotnej. Forum podzielono na dwie części: Forum Polityki Zdrowotnej UE (50 patronackich organizacji pozarządowych) i Otwarte Forum.

Forum Polityki Zdrowotnej UE

Forum Polityki Zdrowotnej Wybierz wersję językową tego linka Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) română (ro) gromadzi organizacje europejskie zaangażowane na szczeblu UE w ochronę zdrowia. Jego celem jest zapewnienie otwartej, przejrzystej i odpowiadającej potrzebom społecznym strategii UE w tej dziedzinie. Forum doradza Komisji (i w razie potrzeby krajom UE) w sprawach dotyczących zdrowia.

Otwarte Forum

Otwarte Forum Wybierz wersję językową tego linka English (en) rozszerza działalność Forum Polityki Zdrowotnej UE na jeszcze większy krąg zainteresowanych stron w ramach corocznej konferencji. Otwarte Forum ma stanowić platformę ułatwiającą nawiązywanie kontaktów i wymianę pomysłów – przede wszystkim dla grup i organizacji, które zwykle nie są zaangażowane w działania UE.