Ευρωπαϊκό φόρουμ για την υγεία

Στόχος του φόρουμ αυτού είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για την πολιτική υγείας της ΕΕ, αλλά και η συμμετοχή τους στην εφαρμογή της. Μέσω του φόρουμ διαδίδονται πληροφορίες, παρουσιάζονται ιδέες και θέματα για διάλογο και διαμορφώνεται η τελική μορφή της πολιτικής υγείας. Διακρίνεται σε δύο τμήματα: το φόρουμ για την πολιτική υγείας της ΕΕ, όπου συμμετέχουν 50 μη κυβερνητικές οργανώσεις, και το ανοικτό φόρουμ.

Φόρουμ για την πολιτική υγείας της ΕΕ

Στο φόρουμ για την πολιτική υγείας Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro) συμμετέχουν οι φορείς του κλάδου της υγείας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο ανοικτός και διαφανής χαρακτήρας της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία και η κάλυψη των αναγκών των πολιτών. Αποτελεί πηγή πληροφοριών για την Επιτροπή, και ενδεχομένως για τις χώρες της ΕΕ, σε θέματα υγείας.

Ανοικτό φόρουμ

Το Ανοικτό φόρουμ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) διευρύνει τις εργασίες του φόρουμ για την πολιτική υγείας της ΕΕ, καθώς σ΄αυτό συμμετέχει ένα ευρύτερο φάσμα φορέων και ενδιαφερομένων σε ετήσια βάση. Στόχος του είναι να αποτελέσει μια πλατφόρμα δικτύωσης και ανταλλαγής ιδεών, με τη συμμετοχή κυρίως ομάδων και οργανώσεων που συνήθως δεν αποτελούν μέρος των "κύκλων της ΕΕ".