Здравен форум на ЕС

Здравният форум на ЕС е начин за информиране и включване в европейските здравни политики на главните заинтересовани страни в областта на здравето. Чрез него се разпространява информация, представят се идеи за дискусия и се допринася за изготвянето на политиката. Форумът е изграден от две части - форумът за политиката на ЕС за здравеопазване (50 представителни неправителствени организации) и откритият форум.

Форум за политиката на ЕС за здравеопазване

Форумът за политиката на ЕС за здравеопазване Избор на превод за предходната връзка Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro) обединява европейски организации на заинтересовани страни от здравния сектор на равнище ЕС, за да гарантира, че здравната стратегия на Съюза е отворена, прозрачна и отговаря на обществения интерес. Той съветва Комисията (и страните членки, ако е уместно) по въпроси на здравеопазването.

Открит форум

Откритият форум Избор на превод за предходната връзка English (en) разширява работата на форума за политиката на ЕС за здравеопазване, като включва по-голям кръг заинтересовани страни в своята най-важна годишна проява. Идеята е да се предостави платформа за установяване на контакти и обмен на идеи, особено за групи и организации, които обикновено не вземат участие в разработването на политиката на ЕС.