Politika

Indikators ir kvantitatīvs vai kvalitatīvs mērs, kas parāda, ciktāl ir sasniegts izvirzītais mērķis (politikas iznākums). Indikatorus var izmantot, lai analizētu un salīdzinātu rezultātus dažādās iedzīvotāju grupās vai teritorijās un lai noteiktu politiskās prioritātes. Veselības indikatori, kuru pamatā ir ticami, salīdzināmi dati, ir ļoti nepieciešami, lai izstrādātu stratēģijas un politiku, kā uzlabot eiropiešu veselību, un vēlāk uzraudzītu to īstenošanu.

Eiropas Komisija jau publicē dažādus veselības indikatoru un datu kopumus, kuri tiks izmantoti arī turpmāk un paplašināti, ņemot vērā jaunus apsvērumus veselības aizsardzības jomā.

Veselības informācijas stratēģija

  • Veselības informācijas ekspertu grupa (EGHI) Izvēlieties saites tulkojumu English (en) ir konsultējoša struktūra, kurā ietilpst pārstāvji no visām dalībvalstīm un kura palīdz darboties veselības stratēģijas īstenošanas mehānismam attiecībā uz informāciju veselības jomā.
  • Īstenojot Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta politiku, Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs (JRC) uztur Eiropas Vēža informācijas sistēmu (ECIS).

ES veselības indikatori

Viens no Komisijas mērķiem ir apkopot salīdzināmus datus par veselību un ar to saistītiem paradumiem, kā arī par slimībām un veselības aprūpes sistēmām.

Tam visam pamatā jābūt vienotiem ES veselības indikatoriem, par kuru definīcijām, informācijas vākšanu un izmantošanu ir notikusi Eiropas mēroga vienošanās:

Starptautiskā klasifikācija

Ir svarīgi konsekventi izmantot starptautiski atzītas klasifikācijas sistēmas Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , kuru pamatā ir vienoti jēdzieni un definīcijas, ja vēlamies reģistrēt un kodēt svarīgus datus standartizētā veidā. Tad šie dati un ar tiem saistītie indikatori būs salīdzināmi.