Άλλοι δείκτες

Κατά την κατάρτιση προτάσεων για την υγεία, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής χρειάζονται στοιχεία για ευρύ φάσμα παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία, όπως οι κοινωνικοί, οικονομικοί και διοικητικοί παράγοντες.

Η ΕΕ συγκεντρώνει δείκτες για πολλούς από αυτούς τους παράγοντες.

Άλλοι δείκτες υγείας:

 • Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) για την υγεία
 • Δείκτες ποιότητας ζωής
 • Δείκτες υγείας σε επίπεδο περιφερειών Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
 • Δείκτες υγείας σε επίπεδο πόλεων Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
 • Δείκτες ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
 • Δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης  Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
 • Δείκτες για το περιβάλλον και την υγεία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
 • Δείκτες της ΕΕ για την υγεία των νέων Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
 • Οι δείκτες κοινωνικής προστασίας της ΕΕ  Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) παρέχουν πληροφορίες για την προσβασιμότητα, την ποιότητα και την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και της μακροχρόνιας φροντίδας των ηλικιωμένων.
 • Δείκτες τοξικομανίας Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
 • Διατροφικά, δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) διευκολύνουν την παρακολούθηση της διαθεσιμότητας τροφίμων εντός και μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.