Άλλοι δείκτες

Κατά την κατάρτιση προτάσεων για την υγεία, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής χρειάζονται στοιχεία για ευρύ φάσμα παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία, όπως οι κοινωνικοί, οικονομικοί και διοικητικοί παράγοντες.

Η ΕΕ συγκεντρώνει δείκτες για πολλούς από αυτούς τους παράγοντες.