Medzinárodná klasifikácia

Klasifikačné systémy sú spolu s konceptami a definíciami nástroje, ktoré umožňujú harmonizovanú registráciu a vzájomnú porovnateľnosť údajov. Na základe klasifikačných systémov je možné zostaviť užšie výbery. Komisia využíva medzinárodné klasifikácie na zhromažďovanie vysokokvalitných a harmonizovaných údajov.

Hlavné klasifikačné systémy sú uvedené nižšie.

Hlavné klasifikačné systémy

  • Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydáva Medzinárodnú štatistickú klasifikáciu chorôb a pridružených zdravotných problémov (ICD). Tento klasifikačný systém sa často používa pri zostavovaní štatistík úmrtnosti a chorobnosti. Členské štáty WHO používajú jej 10. revidované vydanie (ICD-10pdf) od roku 1994.
  • Na tejto klasifikácii sa zakladá aj zoznam Eurostatu, ktorý uvádza 65 chorôb. Medzinárodný krátky zoznam pre prehľad chorobnosti v nemocniciach (2005) sa taktiež zakladá na ICD-10 a používajú ho Eurostat, WHO, OECD a NOMESCO (Severský výbor pre zdravotnícke štatistiky) na zhromažďovanie a prezentáciu údajov získaných pri prepúšťaní pacientov z nemocníc. Zoznam je dostupný v angličtine, francúzštine a nemčine.
  • Existuje aj niekoľko klasifikačných systémov na registráciu klinických postupov, medzi ktoré patria napríklad Medzinárodná klasifikácia chorôb, 9. revízia (ICD-9-CM), ktorú spoločne spravujú Národné centrum zdravotníckych štatistík (National Center for Health Statistics, NCHS) a Centrá služieb zdravotných poisťovacích systémov Medicare a Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) z USA, a klasifikácia chirurgických postupov NOMESCO (NCSP)pdf.
  • Medzinárodná klasifikácia zdravotníckych účtov (ICHA) tvorí základ systému zdravotníckych účtov (SHA) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) , čo je medzinárodne uznávaný nástroj, ktorý spoločne vypracovali OECD, Európska komisia a WHO a ktorý sa využíva na popis, sumarizáciu a analýzu výdavkov a financovania zdravotníctva.

Iné klasifikačné systémy

  • Medzinárodná klasifikácia funkčnosti, zdravotného postihnutia a zdravia (ICF) je systémom, ktorý vychádza z bio-psychosociálneho modelu funkčnosti a postihnutia. Vydáva ju WHO a v roku 2001 ju prijalo Svetové zdravotnícke zhromaždenie.
  • Medzinárodná štandardná klasifikácia povolaní (ISCO), za ktorú zodpovedá Medzinárodná organizácia práce (ILO) je nástroj na triedenie povolaní do jasne definovaných skupín podľa úloh a povinností, ktoré sú s daným povolaním spojené. Využíva sa na definíciu zdravotníckych profesií.
  • Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch (DSM-IV) je štandardnou klasifikáciou duševných porúch, ktorú využívajú odborníci na duševné zdravie v Spojených štátoch. Manuál zostavila Americká psychiatrická asociácia (APA). V súčasnosti sa používa jeho štvrté vydanie (DSM-IV), ktoré sa bude revidovať.
  • Klasifikačný systém DRGpdf (skupiny z hľadiska diagnózy) je systém, ktorý umožňuje ohodnotiť náklady na zdravotnú starostlivosť prostredníctvom klasifikácie pacientov na základe demografických, diagnostických a terapeutických charakteristík. Tento systém sa používa na účely náhrady výdavkov.