Medzinárodná klasifikácia

Klasifikačné systémy sú spolu s konceptami a definíciami nástroje, ktoré umožňujú harmonizovanú registráciu a vzájomnú porovnateľnosť údajov. Na základe klasifikačných systémov je možné zostaviť užšie výbery. Komisia využíva medzinárodné klasifikácie na zhromažďovanie vysokokvalitných a harmonizovaných údajov.

Hlavné klasifikačné systémy sú uvedené nižšie.

Hlavné klasifikačné systémy

Iné klasifikačné systémy

  • Medzinárodná klasifikácia funkčnosti, zdravotného postihnutia a zdravia (ICF) je systémom, ktorý vychádza z bio-psychosociálneho modelu funkčnosti a postihnutia. Vydáva ju WHO a v roku 2001 ju prijalo Svetové zdravotnícke zhromaždenie.
  • Medzinárodná štandardná klasifikácia povolaní (ISCO), za ktorú zodpovedá Medzinárodná organizácia práce (ILO) je nástroj na triedenie povolaní do jasne definovaných skupín podľa úloh a povinností, ktoré sú s daným povolaním spojené. Využíva sa na definíciu zdravotníckych profesií.
  • Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch (DSM-IV) je štandardnou klasifikáciou duševných porúch, ktorú využívajú odborníci na duševné zdravie v Spojených štátoch. Manuál zostavila Americká psychiatrická asociácia (APA). V súčasnosti sa používa jeho štvrté vydanie (DSM-IV), ktoré sa bude revidovať.
  • Klasifikačný systém DRGpdf (skupiny z hľadiska diagnózy) je systém, ktorý umožňuje ohodnotiť náklady na zdravotnú starostlivosť prostredníctvom klasifikácie pacientov na základe demografických, diagnostických a terapeutických charakteristík. Tento systém sa používa na účely náhrady výdavkov.