Διεθνής ταξινόμηση

Τα συστήματα ταξινόμησης, με τις έννοιες και τους ορισμούς που περιέχουν, αποτελούν εργαλεία που επιτρέπουν την εναρμονισμένη καταχώριση η οποία είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση συγκρίσιμων δεδομένων. Με βάση τα συστήματα ταξινόμησης είναι δυνατό να καταρτίζονται τελικοί κατάλογοι. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τη διεθνή ταξινόμηση για να συγκεντρώνει εναρμονισμένα δεδομένα υψηλής ποιότητας.

Τα κύρια συστήματα ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται για τους δείκτες υγείας απαριθμούνται παρακάτω.

Κύρια συστήματα ταξινόμησης

Άλλα συστήματα ταξινόμησης

  • Η Διεθνής ταξινόμηση νόσων, αναπηριών και υγείας (ICF) είναι ένα σύστημα που βασίζεται σε ένα βιολογικό και ψυχοκοινωνικό μοντέλο νόσων και αναπηρίας. Δημοσιεύεται από τον ΠΟΥ και εγκρίθηκε το 2001 από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας.
  • Η Διεθνής τυποποιηµένη ταξινόµηση επαγγελµάτων (ISCO), που υπάγεται στην ΔΟΕ (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας) είναι ένα εργαλείο που χρησιμεύει για την οργάνωση των επαγγελμάτων σε σαφώς διακριτές ομάδες ανάλογα με τα καθήκοντα που περιλαμβάνει κάθε επάγγελμα. Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των επαγγελμάτων στον τομέα της υγείας.
  • Το Διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο πνευματικών διαταραχών (DSM-IV) είναι η συνήθης ταξινόμηση των πνευματικών διαταραχών που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες του τομέα της ψυχικής υγείας στις ΗΠΑ. Συντάχθηκε από τον Αμερικανικό Ψυχιατρικό Σύλλογο (APA). Η τέταρτη έκδοσή του (DSM-IV), που χρησιμοποιείται σήμερα, αναμένεται να αναθεωρηθεί.
  • Οι ομοιογενείς ομάδες ασθενώνpdf (DRGs) είναι ένα σύστημα που διευκολύνει την εκτίμηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης μέσω της ταξινόμησης ασθενών με βάση δημογραφικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά χαρακτηριστικά. Το σύστημα DRG χρησιμοποιείται για την επιστροφή των ιατρικών εξόδων.