Friska levnadsår

Friska levnadsår är ett mått på antalet år som en person i en viss ålder väntas leva med bibehållen funktionsförmåga. Eftersom folkhälsan har stor betydelse för ekonomin är friska levnadsår en av de grundläggande europeiska strukturella indikatorerna som anges i Lissabonstrategin.

Indikatorn används för att

  • följa hälsoläget som en produktivitetsfaktor och ekonomisk faktor
  • införa begreppet livskvalitet
  • mäta äldre arbetstagares anställbarhet
  • följa upp framsteg i fråga om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, kvalitet och långsiktiga stabilitet.

Hur beräknas indikatorn?

För att uppskatta antalet friska levnadsår används dödsstatistik och enkäter om självskattad funktionsförmåga.

  • Läs mer om hur friska levnadsår beräknas Visa översättning av föregående länk English (en)
  • EU-statistik om friska levnadsår

EU-projekt

EU har finansierat flera projekt som ska undersöka i vilken mån vi lever längre och är friskare:

  • Ehemu Visa översättning av föregående länk English (en) – om förväntad livslängd och livskvalitet i EU-länderna
  • Informationssystem om förväntad livslängd och hälsa i EU Visa översättning av föregående länk English (en)
  • Hur indikatorn används i EU och de enskilda länderna Visa översättning av föregående länk English (en)
  • Andra projekt om friska levnadsår Visa översättning av föregående länk English (en)