Продължителност на живота в добро здраве

Данните за продължителността на живота в добро здраве (или очакваната продължителност на живота без увреждания) показват броя години, които дадено лице на определена възраст се очаква да преживее без увреждания. Показателят за продължителност на живота в добро здраве заема централно място сред европейските структурни показатели, като неговото значение е признато в Лисабонската стратегия.

За какво се използва показателят?

За:

  • наблюдение на здравето като фактор за производителността/икономически фактор
  • въвеждане на идеята за качество на живота
  • измерване на възможността за намиране на работа на по-възрастните работници
  • наблюдение на напредъка по отношение на достъпа, качеството и устойчивостта на здравните грижи.

Как се изчислява?

Като се използват таблиците за смъртността в ЕС и информация от проучвания за самооценката на уврежданията.

  • Още за това как се изчислява продължителността на живота в добро здраве Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Данни за продължителността на живота в добро здраве в Европейския съюз

Още за продължителността на живота в добро здраве

ЕС финансира няколко проекта, проучващи дали живеем по-дълго и в по-добро здраве:

  • База данни на EHEMU  Избор на превод за предходната връзка English (en) - очаквана продължителност на живота в държавите от ЕС
  • Информационни системи за здравето и очакваната продължителност на живота в Европа Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Използване на показателя за продължителност на живота в добро здраве на равнище ЕС и на национално ниво Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Други проекти, свързани с продължителността на живота в добро здраве Избор на превод за предходната връзка English (en)