Ευρωπαϊκοί βασικοί δείκτες υγείας (ECHI)

Οι δείκτες υγείας είναι σύνολα δεδομένων (πίνακες, γραφικές παραστάσεις, χάρτες) για την κατάσταση της υγείας, τους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία και την υγειονομική περίθαλψη στα κράτη μέλη της ΕΕ. Διευκολύνουν την παρακολούθηση και τη σύγκριση και αποτελούν τη βάση για τη χάραξη πολιτικών.

Είδη δεικτών υγείας

Από τους συνολικά 88 ευρωπαϊκούς βασικούς δείκτες υγείας, υπάρχουν αμέσως διαθέσιμα και ευλόγως συγκρίσιμα δεδομένα για περισσότερους από 50 δείκτες Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) . Οι δείκτες αυτοί ομαδοποιούνται με βάση τις παρακάτω κατηγορίες. Τα στοιχεία παρέχονται, όπου κρίνεται σκόπιμο, ανά φύλο και ηλικία, καθώς και ανά κοινωνικοοικονομική κατάσταση και περιφέρεια.

ΚατηγορίαΠαραδείγματα
Δημογραφική και κοινωνικοοικονομική κατάστασηΠληθυσμός, ποσοστό γεννήσεων, συνολική ανεργία
Κατάσταση υγείαςΒρεφική θνησιμότητα, HIV/AIDS, τραυματισμοί από τροχαία
Καθοριστικοί παράγοντες για την υγείαΤακτικοί καπνιστές, κατανάλωση/ διαθεσιμότητα φρούτων
Παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας: υγειονομικές υπηρεσίεςΕμβολιασμός παιδιών, νοσοκομειακές κλίνες, δαπάνες για την υγεία
Παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας: προαγωγή της υγείαςΠολιτικές για την υγιεινή διατροφή

Εργαλείο δεδομένων ECHI

Το εργαλείο δεδομένων ECHI Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) παρέχει στοιχεία σχετικά με τους ευρωπαϊκούς δείκτες υγείας. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να παρουσιάζονται σε διάφορες μορφές, όπως γραμμικό ή ακιδωτό διάγραμμα, χάρτη ή πίνακα. Μπορούν επίσης να μετατρέπονται σε εικόνα ή να τηλεφορτώνονται ως αρχείο δεδομένων.

Παραπομπές

  • Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για Πληροφορίες σχετικές με την Υγεία (EGHI) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη «Διαδικασία προβληματισμού για σύγχρονα, ευαίσθητα και βιώσιμα συστήματα υγείαςpdf»
  • Αξιολόγηση της χρήσης των ευρωπαϊκών βασικών δεικτών υγείας (ECHI) και της συμβολής τους ανά κράτος μέλος (Αύγουστος 2013)
    • Περίληψηpdf(422 KB)
    • Τελική έκθεσηpdf(3 MB)
    • Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε για λογαριασμό της SANCO, προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποιούνται οι ευρωπαϊκοί δείκτες για την υγεία και να διατυπωθούν προτάσεις για την επίτευξη υψηλού επιπέδου συναίνεσης στις συμμετέχουσες χώρες όσον αφορά τη χρήση των ECHI .