Европейски основни здравни показатели (ECHI)

Здравните показатели са набор от данни (таблици, графики, карти) за здравния статус, определящите здравето фактори и здравеопазването в държавите от ЕС и в други европейски страни. Те дават възможност за извършването на наблюдение и сравнение и служат като основа за изготвянето на политики.

Видове здравни показатели

От общо 88 европейски основни здравни показателя за близо 60 показателя Избор на превод за предходната връзка English (en) има лесно достъпни и относително сравними данни. Когато е уместно, данните са по пол и възраст, както и по социално-икономически статус и регионално равнище. Те са групирани в посочените по-долу категории.

КатегорияПримери
Демографско и социално-икономическо положениенаселение, раждаемост, обща безработица
Здравен статусдетска смъртност, ХИВ/СПИН, наранявания при пътнотранспортни произшествия
Определящи здравето факториредовни пушачи, консумация/наличие на плодове
Здравни интервенции: здравно обслужваневаксинация на деца, болнични легла, разходи за здравеопазване
Здравни интервенции: промоция на здраветополитики за здравословно хранене

Инструмент за данни за ECHI

Инструментът за ECHI Избор на превод за предходната връзка English (en) предоставя данни за европейските здравни показатели. Тези данни могат да бъдат оформени по различен начин — линейна диаграма, стълбовидна диаграма, карта или таблица. Те могат да бъдат превърнати в изображение или изтеглени като файл с данни. Инструментът дава възможност за избиране на няколко показателя.

Допълнителна информация