Φάρμακα και θεραπευτική αγωγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας…

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας στον τομέα της δημόσιας υγείας. Σε ό,τι αφορά τα φάρμακα και τη θεραπευτική αγωγή, βασικοί στόχοι είναι η εγγύηση της πρόσβασης σε φάρμακα σε προσιτές τιμές, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων και η βελτίωση τόσο της ποιότητας όσο και της διάδοσης των πληροφοριών στους πολίτες, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να αποφασίζουν για τη σχετική θεραπευτική αγωγή τους έχοντας πλήρη επίγνωση των επιλογών τους. Για την ενίσχυση των προσπαθειών σ’αυτούς και σε άλλους τομείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το Φόρουμ για τα Φάρμακα, μια υψηλού επιπέδου πλατφόρμα συζήτησης, που υποστηρίζεται από ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων, οι οποίες συνεδριάζουν τακτικά για τη διατύπωση συστάσεων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Στόχος των ενεργειών αυτών είναι η βελτίωση των επιδόσεων της φαρμακευτικής βιομηχανίας από πλευράς ανταγωνιστικότητας και συμβολής στην επίτευξη των κοινωνικών στόχων και των στόχων της δημόσιας υγείας. Η ΕΕ προωθεί την έρευνα, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων θεραπείας και την ελεύθερη κυκλοφορία των φαρμάκων στην εσωτερική αγορά. Από κοινού με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, η ΕΕ καταρτίζει ένα στρατηγικό πρόγραμμα έρευνας. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, θα εντοπιστούν τα κυριότερα επιστημονικά κενά που απαιτούν επειγόντως περαιτέρω έρευνα ώστε να διασφαλιστεί καλύτερη υγεία για όλους.