Läkemedel och vård

Europeiska unionen är fast besluten att garantera en hög nivå på säkerheten, konkurrenskraften och innovationsförmågan...

Europeiska unionen är fast besluten att garantera en hög nivå på säkerheten, konkurrenskraften och innovationsförmågan på folkhälsoområdet. När det gäller läkemedel och vård är de viktigaste målen att trygga tillgången till läkemedel till rimlig kostnad, se till att läkemedlen är säkra och effektiva samt förbättra kvaliteten på och spridningen av information till allmänheten så att de kan fatta väl underbyggda beslut om sin egen vård. För att driva på arbetet på detta och andra områden har Europeiska kommissionen tillsatt ett läkemedelsforum. Det fungerar som en plattform för diskussioner mellan högt uppsatta personer på området och de får hjälp av expertarbetsgrupper som träffas regelbundet för att ta fram rekommendationer och utbyta exempel på goda lösningar. Syftet är att göra läkemedelsindustrin mer konkurrenskraftig och se till att den i högre grad bidrar till att uppnå arbetsmarknadspolitiska mål och folkhälsomål. EU stöder forskning, utveckling av innovativa behandlingsmetoder och fri rörlighet för läkemedel på den inre marknaden. Tillsammans med medlemsstaterna och aktörerna håller EU på att utarbeta en strategisk forskningsagenda. I detta arbete kommer man att kartlägga var det finns allvarliga kunskapslucker som snabbt kräver mer forskning för att man ska kunna förbättra allas välbefinnande.

Ett annat viktigt verksamhetsområde är godkännande och övervakning av de läkemedel som finns på marknaden. EU har grundat Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) för att ge medlemsstaterna bästa möjliga vetenskapliga rådgivning i frågor som gäller läkemedels kvalitet, säkerhet och effektivitet.

EU strävar också efter att förbättra tillgången till livsviktiga läkemedel i utvecklingsländerna.