Lähetä linkki
RSS
google +
Tulostusversio

Valokeilassa

Averroes-hanke – terveyspalveluiden tasavertainen saatavuus

Laittomilla maahanmuuttajilla ja turvapaikanhakijoilla on enemmän terveysriskejä, eivätkä heidän mahdollisuutensa saada terveyspalveluita ole yhtä hyvät kuin muulla väestöllä.

EU:n kansanterveysohjelmasta rahoitetun ja kansainvälisen Médecins du Monde/Doctors of the World -verkoston toteuttaman Averroes-hankkeen tavoitteena on parantaa turvapaikanhakijoiden ja laittomien maahanmuuttajien terveyspalveluja ja tiedottaa heidän tilanteestaan.

HUMA-verkosto

Hankkeen kautta on tuettu kansalaisjärjestöjen HUMA-verkoston kehittämistä. Laittomien maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden terveyttä edistävään HUMA-verkostoon kuuluu järjestöjä, jotka tarjoavat heille mahdollisuuden terveyspalveluihin. Verkostossa on järjestöjä 16 EU-maasta. HUMA-verkosto puolustaa kaikkien maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden oikeutta terveydenhoitoon heidän oikeudellisesta tai taloudellisesta asemastaan riippumatta.

Maahanmuuttajien tilanteesta tiedottaminen

Averroes-hankkeessa on julkaistu kolme raporttia maahanmuuttajien terveydestä. Maahanmuuttajien parissa tehdyn työn perusteella selvitettiin heidän todellinen terveydellinen tilansa ja dokumentoitiin, mitä esteitä heillä oli terveydenhuoltopalvelujen käytön suhteen.

Hankkeen kautta tilanne on tuotu kansallisten viranomaisten ja EU-toimielinten, terveysalan ammattilaisten ja suuren yleisön tietoon esimerkiksi konferenssien, julkaisujen sekä uuden verkkosivuston avulla.

Médecins du Monde/Doctors of the World -järjestön valokuvanäyttely "Exile, Exit?" on kiertänyt ympäri Eurooppaa. Näyttelyn aiheena ovat laittomien siirtolaisten elinolot ja erityisesti ne vaikeudet, joita heillä on terveydenhoidon saamisessa.

Julkilausuma tasavertaisten terveydenhuoltomahdollisuuksien puolesta

Averroes-verkoston innoittamana yli 140 eurooppalaista organisaatiota, jotka edustavat yli kolmea miljoonaa terveysalan ammattilaista, allekirjoitti julkilausuman tasavertaisten terveydenhuoltomahdollisuuksien puolesta.

Julkilausumalla on neljä tavoitetta:

• terveysalan ammattilaisten olisi kaikissa olosuhteissa päätettävä, millaista ja minkätasoista hoitoa potilas tarvitsee, ja heidän olisi perustettava päätöksensä kliiniseen arviointiin eikä potilaan yhteiskunnalliseen tai oikeudelliseen asemaan

• laittoman maahanmuuttajan hoito olisi maksettava julkisista varoista, mikäli hän itse ei kykene sitä maksamaan

• hoitoon hakeutunutta laitonta maahanmuuttajaa ei tulisi ilmoittaa viranomaisille

• terveysalan ammattilaiset vaativat, että kaikki institutionaaliset esteet, joiden vuoksi he eivät pääse hoitamaan laittomien maahanmuuttajien kaltaisiin haavoittuviin ryhmiin kuuluvia henkilöitä, on poistettava.

Médecins du Monde/Doctors of the World -järjestön toiminta vaikutti myös siihen, että Euroopan parlamentti hyväksyi maaliskuussa 2011 päätöslauselman, jossa se kehottaa jäsenmaita ryhtymään toimiin, jotta laittomilla maahanmuuttajilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet terveydenhuoltopalveluiden käyttöön.

Averroes-hanke on osoittanut, että vakavasti sairaille laittomille maahanmuuttajille, jotka eivät voi saada riittävää terveydenhoitoa lähtömaassaan, on selvä tarve tarjota terveyspalveluja EU:ssa.

Lisätietoa:

Averroes-hanke

Exile, Exit? -näyttely

Euroopan komissio – sosiaalinen ympäristö