Lähetä linkki
RSS
google +
Tulostusversio

Valokeilassa

Ilmansaasteet tappavat tuhansia ihmisiä – miljardien lasku yhteiskunnalle

Ilmansaasteiden määrä on viime vuosina vähentynyt huomattavasti Euroopassa, mutta ne aiheuttavat edelleen vakavia terveysongelmia.

EU:n terveysohjelmasta rahoitetussa kolmivuotisessa Aphekom-hankkeessa analysoitiin tietoja siitä, millaisia terveydellisiä ja taloudellisia hyötyjä voitaisiin saavuttaa, jos ilmansaasteiden määrää pystyttäisiin edelleen vähentämään Euroopan kaupungeissa. Analyysin tuloksia on hyödynnetty terveyspolitiikan suunnittelussa.

Aphekom-hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on

• vähentää vältettävissä olevia kuolemia ja vakavia sairauksia, jotka johtuvat Euroopan kaupunkien ilmansaasteille altistumisen aiheuttamista sydän- ja verisuonitaudeista

• parantaa kansalaisten elämänlaatua.

Aphekom yhdisti 60 tutkijaa 25:ssä Euroopan kaupungissa

Jos hiukkaspäästöjä pystytään vähentämään Maailman terveysjärjestön (WHO) ohjearvojen mukaisesti, hankkeen tutkimustulosten mukaan nyt 30-vuotiaiden kaupunkilaisten elämä voisi pidentyä jopa 22 kuukaudella (riippuen asuinkaupungista ja sen keskimääräisistä hiukkaspitoisuuksista).

WHO:n ohjearvot ylittyvät nykyisellään, minkä vuoksi vuosittain kuolee 19 000 ihmistä (hankkeessa tutkituissa 25 kaupungissa) ilman epäpuhtauksista johtuviin sairauksiin. Näistä kuolemista 15 000 johtuu sydän- ja verisuonitaudeista.

Jos näissä kaupungeissa päästäisiin WHO:n ohjearvoihin, säästyisi ihmishenkien lisäksi myös rahaa: vuosittain voitaisiin säästää 31,5 miljardia euroa terveydenhoitokustannuksista ja työpoissaoloista aiheutuvista kustannuksista. Myös rahassa mittaamattomat arvot kuten hyvinvointi, elinajanodote ja elämänlaatu kohenisivat.

Vähemmän ilmansaasteita, vähemmän kuolemia

Aphekom-hankkeessa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että polttoaineiden rikkipitoisuuden alentamista koskevan EU-lainsäädännön ansiosta ilman rikkidioksidipitoisuudet ovat alentuneet merkittävästi 20 kaupungissa. Tämän ansiosta voidaan välttää arviolta 2 200 ennenaikaista kuolemaa, mikä merkitsee rahallisesti noin 192 miljoonan euron säästöjä.

Kymmenessä EU:n kaupungissa tehty tutkimus osoitti, että vilkasliikenteisten teiden lähellä asuminen altistaa terveysongelmille. Liikenteen saasteista arvioidaan aiheutuvan muun muassa

•  15–30 % lasten astmoista

• vähintään vastaava osuus aikuisten sepelvaltimosairauksista ja keuhkoahtaumataudeista.

Nämä merkittävät tutkimustulokset ja euroopanlaajuiset vertailut osoittavat, että EU-politiikalla pystytään parantamaan tilannetta, kunhan lainsäädännön tehokas täytäntöönpano varmistetaan pitkällä aikavälillä. Tutkimusten pohjalta voidaan kehittää edelleen niin paikallistason kuin koko EU:nkin toimintapolitiikkoja, joiden tavoitteena on vähentää ilmansaasteita ja niiden kielteisiä terveysvaikutuksia.

Aphekom-hankkeen työn tulokset ovat nyt erityisen hyödyllisiä, kun EU:ssa ja jäsenmaissa valmistellaan jo annetun ilmansaasteita koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa ja aloitetaan EU:n nykylainsäädännön uudelleentarkastelu vuonna 2013.

Lisätietoa:

Aphekom-hankkeen verkkosivusto

Aphekom-hankkeen menettelyt ja verkkotyökalu päätöksenteon tueksi

Terveys-EU-portaali – Ympäristö ja terveys

Euroopan ympäristökeskus