Lähetä linkki
RSS
google +
Tulostusversio

Valokeilassa

Lasten lihominen aisoihin EEN EPODE -hankkeen tuella

Eurooppalaisten lihavuusongelman laajuus on helppo todeta tilastoja tarkastelemalla. Lasten liikalihavuus on jo epidemian mitoissa. Joka neljäs eurooppalainen koululainen on ylipainoinen tai liikalihava. Lihavien lasten määrän odotetaan kasvavan vuosittain yli miljoonalla, ja 300 000 näistä ylittää liikalihavuuden rajan.

Lihavuus altistaa monille sairauksille: diabetekselle, sydän- ja verenkiertoelinten sairauksille ja syövälle. Se voi johtaa myös alisuoriutumiseen koulussa, huonoon itsetuntoon ja psyykkisiin ongelmiin. On pidettävä mielessä, että lapset ovat tulevaisuuden aikuisia. Jos lasten lihomista ei saada aisoihin, siitä tulee kasvava sosiaalinen ja taloudellinen taakka yhteiskunnalle nousevien terveydenhoitokulujen ja työpäivien menetyksen myötä.

Professori Jean-Michel Borys johtaa liikalihavuuden ehkäisylle omistautunutta EEN EPODE -hanketta (Ensemble Prévenons l’Obésité Des Enfants), joka saa rahoitusta EU:n terveysohjelmista. Hän toteaa: "On tärkeää alkaa hoitaa lapsia nyt, ennen kuin epidemia riistäytyy käsistä. Toimien on alettava ruohonjuuritasolla, jos lasten lihavuus halutaan saada laskuun. Tämä on EEN-verkoston (European EPODE Network) toiminnan perusperiaate."

Hanke on osoittanut selvästi, että pelkkä tietoisuus ongelmasta ei riitä. Tarvittavat elintapojen muutokset on toteutettava myös käytännössä. Viimeisten kymmenen vuoden aikana on useissa tutkimuksissa todistettu, että lasten liikalihavuutta on mahdollista ehkäistä paikallisilla tukitoimenpiteillä, joilla pyritään muuttamaan ruokailutottumuksia ja lisäämään liikuntaa.

Liikalihavuus on yleisempää perheissä, joiden sosiaalistaloudellinen asema ja koulutustaso ovat keskimääräistä alemmat. Tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää, että vanhemmat saavat tietoa ravitsemuksesta, terveellisistä ruokailutottumuksista ja aktiivisen elämäntavan hyödyistä. Hankkeen onnistumisen kannalta tärkeää on ollut saada mukaan myös koulut, päivähoitopaikat, paikalliset urheiluseurat ja vanhempainyhdistykset, ateriapalvelujen tarjoajat, terveysalan ammattilaiset, luottamushenkilöt sekä paikalliset julkiset ja yksityiset sidosryhmät. Paremman kaupunkisuunnittelun avulla olisi luotava enemmän vihreitä ja avoimia, liikuntaan innostavia ympäristöjä, ja paikalliset kaupat pitäisi saada tarjoamaan terveellisempiä ruokavaihtoehtoja.

Vuonna 1996 kahdessa Pohjois-Ranskan kaupungissa toteutettu ensimmäinen EPODE-pilottihanke tuotti onnistuneita tuloksia: väestön liikalihavuutta pystyttiin vähentämään jopa 50 %. Hankkeen onnistumisen kannalta oli olennaisen tärkeää saada koko yhteisö aktiivisesti mukaan liikalihavuuden torjuntaan.

Pilottihankkeen menestyksen pohjalle luotu ENN-verkosto toteuttaa paikallistason yhteisöllisiä hankkeita. Niitä on tähän mennessä toteutettu 226:lla Ranskan paikkakunnalla. Espanjassa vastaavia kohteita on ollut 98, Kreikassa 14 ja Belgiassa 7. Uusimmat hankeverkostoon liittyneet maat ovat Alankomaat ja Romania kansallisilla JOGG- ja SETS-hankkeillaan.

EPODE-hanke on osoittanut, että varhaisilla toimilla pystytään tehokkaasti kääntämään kehityksen suuntaa lihomisen suhteen. Kun perheille annetaan tietoa terveellisemmistä elämäntapavalinnoista ja näiden valintojen tekoa helpotetaan paikallisyhteisöjen tuella, niiden on helpompi omaksua uusi, terveellisempi ja aktiivisempi vähärasvainen elämäntyyli, jonka avulla voidaan ehkäistä lihomista.

EEN-verkosto 

EEN-verkoston suositukset

Terveys-EU – Ravitsemus

Euroopan komissio – Kansanterveys – Ravitsemus ja liikunta

EU:n terveysohjelma