Lähetä linkki
google +
Tulostusversio

Valokeilassa

Kansainvälinen naistenpäivä – naisten terveys

"Naiset huolehtivat perheissään lastensa, ikääntyvien vanhempiensa, puolisoidensa ja kumppaniensa terveydestä. Naisilla on myös yhteiskunnassa usein hoitajan rooli, virallinen tai epävirallinen: he toimivat esimerkiksi opettajina, sairaanhoitajina tai pitkäaikaisina omaishoitajina. Valtaosa terveydenhuoltojärjestelmän, sosiaalipalvelujen ja koulujen henkilöstöstä on naisia. Tätä taustaa vasten on tärkeää, että naisia kohdellaan tasavertaisesti terveydenhuollossa ja että naisten sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn kiinnitetään riittävästi huomiota." – Peggy Maguire, EIWH-instituutin johtaja

European Institute of Women’s Health (EIWH) on kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa terveydenhuoltopalveluissa, lääketieteellisessä tutkimuksessa ja sosiaalipolitiikassa kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Yksi EIWH:n päähankkeista on nuorten tyttöjen ja naisten tupakoinnin vastainen kampanja, jossa keskitytään erityisesti raskaana olevien naisten tupakoinnin ehkäisemiseen. EIWH viimeistelee parhaillaan selvitystä tupakoinnista raskauden aikana, ja kansainvälinen naistenpäivä tarjoaa sille nyt tilaisuuden varoittaa tupakoivien naisten keuhkosyövän vaarasta.

Erot tupakoivien miesten ja naisten määrässä ovat pienentyneet. Neljässätoista EU-maassa tytöt tupakoivat poikia enemmän. Nuoret tytöt aloittavat tupakoinnin poikia todennäköisemmin etenkin Pohjois- ja Länsi-Euroopassa.

Vuosina 2002–2005 tupakoivia tyttöjä oli poikia enemmän Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Norjassa, Portugalissa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Sloveniassa, Suomessa, Tanskassa, Tšekissä, Unkarissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. (EAHC:n osarahoittama hanke "Gendered Exposures and vulnerabilities, Policy Brief#3, Engender Project 2011").

EIWH:n mukaan on tärkeää lisätä naisten ja terveysalan toimijoiden tietoisuutta keuhkosyöpään sairastumisen vaarasta. Tähän olisi pyrittävä

  • luomalla tytöille ja naisille suunnattuja tehokkaita tupakoinnin lopettamista tukevia ohjelmia ja painottamalla niitä kaikissa EU-maissa
  • lisäämällä nuorten naisten tietoisuutta tupakoinnin vaikutuksista omaan ja lastensa terveyteen
  • kehittämällä tupakoinnin vastaisia kampanjoita, joissa annetaan tupakoinnin ehkäisyyn liittyviä tietoja ja ohjeita esimerkiksi äitiyshuollon yhteydessä.

Keuhkosyöpä johtaa usein kuolemaan. Se on kuitenkin monissa tapauksissa ehkäistävissä, ja esimerkiksi naisten keuhkosyövän syynä on usein tupakointi. Naisten keuhkosyöpäkuolleisuus on ohittanut rintasyövän vastaavat luvut Puolassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Myös tämän vuoksi on erittäin tärkeää tiedottaa nuorille naisille tupakoinnin aloittamisen vaaroista.

Tupakointi johtaa naisilla helpommin sydän- ja verisuonitauteihin

Sydän- ja verisuonitaudit ovat naisten suurin kuolinsyy kaikissa 27 EU-maassa. Sairastumisvaara on erityisen suuri naisilla, jotka aloittavat tupakoinnin alle 15-vuotiaina. Eräät tutkijat pitävät mahdollisena, että tupakkariippuvuus voi syntyä naisilla helpommin. Myös nikotiini saattaa hajota nopeammin naisten aineenvaihdunnassa. Tällä voi olla yhteys naisten hormonitoimintaan, mutta täsmällisten syiden selvittämiseksi tarvitaan vielä lisätutkimuksia.

"Yhä useammat nuoret tytöt aloittavat tupakoinnin. Naisten sydänsairauksien ja aivohalvausten määrän voidaankin ennustaa lisääntyvän tulevaisuudessa, ellei tyttöjä ja naisia saada lopettamaan tupakointia", Peggy Maguire sanoo.

Tupakointi, myös passiivinen tupakointi, on riskitekijä, jonka vaikutukset kohdistuvat tuntuvammin naisiin kuin miehiin. Sen lisäksi, että naisten sydän- ja verisuonitauteihin liittyvät riskitekijät ovat erilaisia ja voimakkaampia kuin miehillä, myös heidän oireensa ovat erilaisia. On hälyttävää, että naiset eivät itse ole useinkaan tietoisia sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riskistä – etenkin kun ne voivat johtaa kuolemaan, jos tehokasta ensiapua ei ole saatavilla.

Naiset ovat keskeisessä asemassa, kun puhutaan perheen terveydentilaan vaikuttamisesta. EIWH:n mielestä terveyden edistämishankkeita ja sairauksien ehkäisyohjelmia olisi suunnattava erityisesti naisille – niin ikäryhmittäin kuin sosioekonomisen asemankin mukaisesti. Niillä olisi pyrittävä lisäämään naisten mahdollisuuksia edulliseen, laadukkaaseen ja riittävään terveydenhoitoon koko elämänsä ajan.

Kroonisista sairauksista johtuvia naisten kuolemia voitaisiin entistä paremmin ehkäistä mm. vähentämällä terveyteen liittyvää eriarvoisuutta, integroimalla sukupuolittain eriteltyjä tietoja sekä terveyspolitiikkaan että tutkimushankkeiden ja terveydenhoidon suunnitelmiin sekä kiinnittämällä erityistä huomiota muita heikommassa asemassa oleviin ja syrjäytyneisiin ryhmiin.

Tämän artikkelin tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission kantaa tai mielipidettä. Euroopan komissio ei takaa artikkelin sisältämien tietojen oikeellisuutta.