Lähetä linkki
google +
Tulostusversio

Valokeilassa

Terveyteen investoiminen keskeisessä asemassa sosiaalisten investointien paketissa

Terveyteen investoiminen on keskeinen osa Euroopan komission 20.2.2013 hyväksymää sosiaalisten investointien pakettia. Myös vuotuisessa kasvuselvityksessä 2013pdf terveydenhuollolla on todettu olevan merkittävä rooli työllistävän elpymisen valmistelussa.

Terveysinvestointeja käsittelevässä valmisteluasiakirjassapdf todetaan terveydenhuollon olevan keskeinen osa Eurooppa 2020 -strategiaa. Siinä lujitetaan yhteyttä EU:n terveyspolitiikan ja kansallisten terveysjärjestelmien uudistusten välillä. Terveys on arvo jo itsessään. Se on myös edellytys taloudelliselle kukoistukselle. Terveyskustannukset ovat kasvua tukevia menoja.

Sosiaalisten investointien paketin virallinen nimi on Kasvua ja yhteenkuuluvuutta tukevat sosiaaliset investoinnit, ja sen tavoitteena on ohjata ja auttaa EU-maita käyttämään sosiaali- ja terveysalan budjettinsa tehokkaasti sekä edistää hyvien toimintatapojen leviämistä.

Älykkäitä investointeja kestäviin terveysjärjestelmiin

  • EU-maat vastaavat kukin omien terveyspalvelujensa ja terveydenhuoltonsa organisoinnista ja toteutuksesta. Jotta terveydenhuoltojärjestelmät olisivat tehokkaampia, määrärahoja ei välttämättä olisi lisättävä vaan ne olisi kohdennettava paremmin.
  • OECD:n mukaan terveydenhuollon uudistuksilla voidaan säästää keskimäärin 2 prosenttia BKT:stä vuoteen 2017 menneessä.
  • Uudistusten ja investointien avulla päästään parempaan kustannus-hyötysuhteeseen.

Tehokkuutta voidaan lisätä esimerkiksi:

  • vähentämällä tarpeettomia sairaalapäiviä ja erikoislääkärikäyntejä
  • vahvistamalla perusterveydenhuoltoa
  • edistämällä edullisempien vaihtokelpoisten rinnakkaislääkkeiden (geneeristen lääkkeiden) käyttöä
  • käyttämällä päätöksenteon perusteena terveydenhuollon menetelmien kustannustehokkuuden arviointeja.

Terveyteen investoiminen

Ihmisen terveydentila vaikuttaa siihen, kuinka paljon hän voi osallistua yhteiskunta- ja työelämään ja kuinka tuottava hän on työtehtävissään. Laajemmassa mittakaavassa tällä on taloudellisia vaikutuksia kansallisiin terveydenhuoltojärjestelmiin. Terveyteen investoiminen voi tukea talouskasvua, koska ihmiset ovat terveempiä ja voivat olla aktiivisesti töissä pidempään.

Lasten ja nuorten terveyteen investoiminen esimerksiksi tukee heidän fyysistä ja sosiaalista kehitystään, ja siten antaa heille valmiuksia varttua aktiivisiksi yhteiskunnallisiksi toimijoiksi. Toinen toimintalinja on terveysalan työntekijöihin investoiminen, kuten komissio esitti vuoden 2012 toimintasuunnitelmassaan.

Terveyserojen vähentämiseen investoiminen

Siitä huolimatta, että yleinen terveyden taso on parantunut EU:n alueella usean vuoden ajan, EU-maiden välisiä ja maiden sisäisiä merkittäviä terveyseroja on kuitenkin edelleen. Monissa EU-maissa on 30-vuotiaiden kohdalla yli 10 vuoden ero elinajanodotteessa riippuen siitä, ovatko he suorittaneet korkeakoulututkinnon vai toisen asteen perusopinnot.

Vältettävissä olevat sairas- ja kuolintapaukset, jotka johtuvat terveyseroista, ovat inhimillisen pääoman suurta haaskausta. Turvallisten, korkealaatuisten ja tehokkaiden terveydenhuoltopalveluiden yleinen saatavuus, sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden parempi yhteistyö sekä riskitekijöiden tehokas minimointi voivat yhdessä katkaista huonon terveyden, köyhyyden ja syrjäytymisen noidankehän.

Komissio jatkaa EU-maiden välisen yhteistyön edistämistä sekä pyrkii myös parantamaan tietoa ja tietämystä EU:n tasolla. Vuoden 2013 aikana komissio julkaisee raportin siitä, miten sen vuonna 2009 antama terveyseroja koskeva tiedonanto on pantu täytäntöön.

EU:n terveysohjelmasta, koheesio- ja rakennerahastoista sekä tutkimus- ja innovaatiorahastoista (Horisontti 2020) voidaan tukea investointeja terveyteen kaikkialla EU:ssa.

Lisätietoa terveysinvestointeja käsittelevästä valmisteluasiakirjasta

Lisätietoa sosiaalisten investointien paketista pdf