Lähetä linkki
google +
Tulostusversio

Valokeilassa

Terveysohjelman vuoden 2013 työsuunnitelma hyväksyttiin

Komissio laatii EU:n terveysohjelman 2008–2013 jokaista toimintavuotta varten työsuunnitelman, jossa esitetään ohjelman painopistealat ja toteutettavat toimet sekä rahoituksen jako kyseisenä vuonna.

Vuoden 2013 työsuunnitelma hyväksyttiin 28.11.2012 ja julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä (EUVL) 8.12.2012. Rahoitusta koskeva ehdotuspyyntö julkaistaan vielä tämän vuoden aikana.

Ihmisten terveys on yhteiskunnan ja talouden keskeinen voimavara. Terveellä väestöllä on tärkeä rooli pyrittäessä saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevat tavoitteet.

Vallitsevan talouskriisin sävyttämässä työsuunnitelmassa korostetaan terveydenhuollon uusia haasteita, mutta siinä jatketaan työtä myös perinteisemmillä aloilla. Samalla pohjustetaan vuonna 2014 alkavaa Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmaa ja tuetaan ohjelmien välistä siirtymävaihetta.

Painopisteet vuonna 2013

Keskeiset toimet:

 • Aktiivisena ja terveenä ikääntyminen, erityisesti krooniset sairaudet
 • Tulokselliset investoinnit terveyteen ja terveydenhuoltohenkilöstö
 • Potilaiden oikeudet ja potilasturvallisuus
 • Neuvonta ja tiedonvälitys erityisesti kestävien terveydenhuoltojärjestelmien suunnittelun tueksi.

Yhteiset toimet:

Yhteisillä toimilla tarkoitetaan EU:n ja yhden tai useamman jäsenmaan tai EU:n ja muiden terveysohjelmaan osallistuvien maiden toimivaltaisten viranomaisten yhdessä toteuttamia toimia. Työsuunnitelmassa eritellään viisi tointa vuodelle 2013:

 • Syöpä: laadunvarmistus syövän kokonaisvaltaisessa hoidossa
 • Krooniset sairaudet: aktiivisena ja terveenä ikääntyminen
 • Alkoholi: EU:n alkoholistrategian yhteisten painopisteiden täytäntöönpano
 • Kudokset ja solut: hyvät käytännöt lisääntymisteknologiaa varten tarkoitettujen sukusolujen sekä elinsiirtoja varten tarkoitettujen hematopoeettisten kantasolujen käsittelyssä
 • Lääketurvajärjestelmän tehokas toiminta EU:ssa.

Työsuunnitelmassa eritellään myös toimia, joilla tuetaan lainsäädännön täytäntöönpanoa seuraavilla aloilla:

 • Kudosten, solujen ja veren turvallisuus ja laatu
 • Valtioiden rajat ylittävä terveydenhuolto
 • Lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet.

Työsuunnitelman tarkoituksena on antaa neuvoja ja tietoja EU-maille ja tukea näin niiden pyrkimyksiä kehittää nykyaikaisia, kustannustehokkaita ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä. Lisäksi kartoitetaan Euroopan terveydenhuollon tarpeita ja haasteita tulevaisuudessa. Kaikilla tästä työsuunnitelmasta rahoitettavilla toimilla pyritään luomaan lisäarvoa Euroopan tasolla ja tukemaan jäsenvaltioita aloilla, joilla kansalliset toimet eivät ole toteutettavissa tehokkaasti.

Lisätietoja:

Euroopan komissio – Kansanterveys – Työsuunnitelma – Keskeiset asiakirjat