Lähetä linkki
RSS
google +
Tulostusversio

Valokeilassa

Orchids-hanke – nopea ja tehokas laajamittainen dekontaminaatio

Jos ihmisten keskuuteen lasketaan tarkoituksellisesti jotain vaarallista ainetta, on kyettävä järjestämään laajamittainen dekontaminaatio nopeasti ja tehokkaasti, jotta kontaminaation jatkuminen saadaan estetyksi ja tautivaara pienennetyksi. Myös pelastushenkilöstö ja sairaalatilat on voitava suojella kontaminaatiolta.

Dekontaminaatio on vaikea ja epämukava prosessi. Orchids-hankkeen tavoitteena on dekontaminaatioprosessin parantaminen.

Orchids-menettelyt – EU:n laajuiset standardit

Orchids-menettelyjen mukainen dekontaminaatioprosessi vie vähemmän aikaa ja on tuloksiltaan yhtä hyvä tai parempi kuin kansallisten standardien mukainen toiminta. Toiveena on, että Orchids-menettelyt otetaan sekä kansallisiksi että kansainvälisiksi ohjearvoiksi.

Orchids-menettelyjen kehittämisen yhteydessä

• on tehty kenttäkokeita

• on arvioitu pelastuspalvelun reagointikapasiteettia

• on seurattu suosituksia

• on laadittu ohjeita ja standardimenettelyjä nopeaa ja laajamittaista dekontaminaatiota varten.

Hankkeessa ei tarkasteltu ainoastaan suuria ihmisjoukkoja koskevia onnettomuuksia vaan myös pienempiä vaaratilanteita, joita Euroopassa tapahtuu päivittäin. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa on noin 30–40 pienimuotoista vaaratilannetta vuodessa.

Hankkeessa lujitettiin EU-maiden valmiutta reagoida vaaratilanteisiin, joissa potentiaalisesti vaarallisia aineita levitetään tarkoituksellisesti. Kriisivalmiutta voidaan vahvistaa myös määrittelemällä, mitkä ovat tehokkaimmat dekontaminaatiomenetelmät tilanteissa, joissa uhreja on paljon.

Muita haavoittuvammassa asemassa olevat ryhmät

Orchids-hankkeessa kiinnitettiin erityistä huomiota ihmisryhmiin, jotka ovat dekontaminaation suhteen muita haavoittuvammassa asemassa. Dekontaminaation yhteydessä on julkisen riisuutumisen, suihkun ja pukeutumisen tapahduttava tarkkojen määräysten mukaisesti.

Suosituksissa otettiin erikseen huomioon esimerkiksi

• raskaana olevat naiset

• lapset

• vähemmistöt ja uskonnolliset ryhmät.

Hankkeessa haluttiin varmistaa, että laajamittainen dekontaminaatio voidaan tehdä nopeasti ja tehokkaasti tavalla, jossa otetaan huomioon myös kulttuuriset erot. On tärkeää, että suuri yleisö ymmärtää prosessin olevan tehokas mutta samalla inhimillinen ja ihmisarvoa kunnioittava.

EU-tason toiminta vaikutti oleellisesti hankkeen onnistumiseen. Hankkeeseen osallistui eri puolilta Eurooppaa asiantuntijoita, jotka työskentelevät samalla alalla mutta joiden kulttuurinen tausta on erilainen. Hankkeen yhteydessä he saattoivat vaihtaa ajatuksia ja esitellä uusia ideoita toisilleen.

Hankkeen ja kenttäkokeiden avulla saatiin kokemusta, vaihdettiin parhaita käytännön menettelytapoja ja levitettiin ohjeistusta kaikkialla Euroopassa.

Lisätietoa:

Orchids-hanke

Terveys-EU – Kemialliset riskit

Terveys-EU – Bioterrorismi

Euroopan komissio – Kansanterveys – Valmius ja toimiminen hätätilanteissa

EU:n terveysohjelma