Miljö och hälsa

Arbetsgrupper

Kommissionen deltar i olika arbetsgrupper som försöker skapa sundare miljöer. Man samarbetar där med experter från nationella myndigheter, andra EU-organ, internationella organisationer, vårdpersonal, akademiker, forskare, icke-statliga organisationer och näringslivet.

Ökad säkerhet och färre skador

EU:s arbetsgrupp för ökad säkerhet och färre skador  ska hjälpa EU-länderna att ta fram åtgärder och handlingsplaner för att genomföra EU:s rekommendationer om förebyggande av skador och främjande av säkerhet.

Expertgrupp för inomhusluften

EU:s expertgrupp för inomhusluften arbetar för att minska problemen med kroniska luftvägssjukdomar och cancer på grund av dålig inomhusluft. Det kan handla om nya lagar eller andra lösningar.

Rådgivande forum

EU:s rådgivande forum för miljö och hälsa är en remissinstans för miljö- och hälsostrategin . Forumets viktigaste uppgift är att se till att hälso- och miljöpolitiken samordnas.