Zdravé prostredia

Pracovné skupiny

Komisia pomáha propagovať zdravé životné prostredie prostredníctvom celého radu pracovných skupín, v ktorých majú zastúpenie odborníci z členských štátov, iných orgánov EÚ, medzinárodných organizácií, odborníci v oblasti zdravotníctva, členovia akademickej obce, výskumníci, mimovládne organizácie, ako aj podnikatelia.

Prevencia úrazov a podpora bezpečnosti

Úlohou pracovnej skupiny pre prevenciu úrazov a podporu bezpečnosti  je pomoc pri tvorbe vnútroštátnych opatrení a akčných plánov na implementáciu odporúčaní EÚ v danej oblasti.

Expertná skupina pre kvalitu vzduchu v interiéri

Expertná skupina EÚ pre kvalitu vzduchu v interiéri sa usiluje o zníženie výskytu chronických ochorení dýchacích ciest a rakoviny, ktoré zapríčiňujú látky znečisťujúce vzduch v interiéri. Pri svojej činnosti skúma legislatívne aj nelegislatívne riešenia.

Poradné fórum

V rámci poradného fóra v oblasti životného prostredia a zdravia EÚ konzultuje so zainteresovanými stranami otázky stratégie EÚ v menovanej oblasti . Hlavnou úlohou fóra je podpora integrácie politík zdravia a životného prostredia.