Veselīga vide

Darba grupas

Komisija palīdz veidot veselīgu vidi, organizējot dažādas darba grupas, kurās tā sadarbojas ar ekspertiem no ES valstu valdībām, citām ES iestādēm, starptautiskām organizācijām, mediķiem, pasniedzējiem, pētniekiem, NVO un uzņēmumiem.

Traumu novēršanas un drošības veicināšana

ES traumu novēršanas un drošības veicināšanas darba grupa  palīdz dalībvalstīm ieviest pasākumus un izstrādāt rīcības plānus, lai īstenotu ES ieteikumus par traumu novēršanas un drošības veicināšanu.

Ekspertu grupa gaisa kvalitātei telpās

ES ekspertu grupa gaisa kvalitātei telpās cenšas samazināt hroniskas elpceļu saslimšanas un vēzi, ko izraisa vides piesārņotāji telpās. Tā pēta gan likumdošanas, gan citus risinājumus.

Konsultatīvs forums

ES konsultatīvajā forumā par vidi un veselību ES konsultējas ar ieinteresētajām personām par ES stratēģiju vides un veselības jomā . Galvenais uzdevums ir sekmēt veselības un vides aizsardzības politikas integrāciju.