Υγιεινά περιβάλλονα

Endocrine disruptors

Biocides

Ομάδες εργασίας

Η Επιτροπή συμβάλει στην προώθηση ενός υγιεινού περιβάλλοντος συνεργαζόμενη με ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετέχουν ειδικοί από τα κράτη μέλη, άλλα όργανα της ΕΕ, διεθνείς οργανισμοί, επαγγελματίες του τομέα της υγείς, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, ΜΚΟ και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας.

Πρόληψη των τραυματισμών και προώθηση της ασφάλειας

Στόχος είναι η σύσταση ομάδας πρόληψης των τραυματισμών και προώθησης της ασφάλειας  που θα βοηθά στην εκπόνηση εθνικών μέτρων και σχεδίων δράσης για την εφαρμογή των συστάσεων της ΕΕ σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών και την προώθηση της ασφάλειας.

Ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων

Η Ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων εργάζεται για τη μείωση των χρόνιων αναπνευστικών ασθενειών και των καρκίνων που οφείλονται σε ρύπους του περιβάλλοντος εσωτερικών χώρων. Εξετάζει τόσο νομοθετικές όσο και άλλου είδους λύσεις.

Συμβουλευτικό φόρουμ

Το Συμβουλευτικό φόρουμ της ΕΕ για το περιβάλλον και την υγεία παρέχει, μέσω των αρμόδιων φορέων, συμβουλές στην ΕΕ σχετικά με θέματα στρατηγικής για το περιβάλλον και την υγεία . Κύριο έργο του είναι η προώθηση ολοκληρωμένων πολιτικών για την υγεία και το περιβάλλον.